A fost publicată noua Lege privind auditul situațiilor financiare

353
A fost publicată noua Lege privind auditul situațiilor financiare

Ieri, 12 ianuarie 2018 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 7-17 a fost publicată Lege privind auditul situațiilor financiare nr. 271 din 15 decembrie 2017.

Legea respectivă stabilește cadrul juridic privind organizarea auditului de către entitățile de audit, reglementează exercitarea profesiei de auditor, supravegherea auditului, precum și cerințele specifice auditului entităților de interes public.

Prezenta lege transpune parţial Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157/87 din 9 iunie 2006.

Potrivit Legii, entitatea de audit poate fi constituită sub formă de societate cu răspundere limitată sau societate pe acțiuni. Peste 50% din capitalul social al entităţii de audit aparţin auditorilor şi/sau entităţilor de audit rezidente sau nerezidente.

Administratorul entităţii de audit este un auditor. Majoritatea membrilor organului executiv al entității de audit trebuie să fie reprezentată de auditori.

Entitatea de audit este obligată să asigure riscul de audit pentru prejudiciul cauzat entității auditate, solicitantului auditului, ca urmare a exprimării unei opinii de audit necorespunzătoare, în cazul în care situațiile financiare conțin denaturări semnificative.

Pentru asigurarea riscului de audit, entitatea de audit întreprinde, după caz, următoarele măsuri:
a) încheie cu asigurătorul un contract de asigurare de răspundere civilă pentru posibilele riscuri de activitate profesională, obiectul asigurării fiind contractul de audit sau auditul;
b) constituie provizioane în mărime de minimum 15% din venitul din vînzări în perioada de gestiune aferentă auditului.

Organul de supraveghere publică a auditului este Consiliul, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Regulamentului de activitate al Consiliului, aprobat de către Guvern. Toți auditorii și toate entitățile de audit constituie obiectul supravegherii publice.

Auditorul este responsabil de formarea şi de exprimarea opiniei în raportul său. Entitatea de audit și auditorul răspund faţă de entitatea auditată și faţă de solicitantul auditului conform legislaţiei civile, contravenționale și penale.

Repararea pagubelor materiale cauzate entităţii auditate și solicitantului auditului se efectuează de către asigurător și/sau de către entitatea de audit.

Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Prevederile prezentei legi referitoare la activitatea Consiliului de supraveghere publică a auditului (art. 36–38) intră în vigoare la 1 septembrie 2018.

La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea privind activitatea de audit nr. 61/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72–75, art. 230), cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 31–34 referitoare la activitatea Consiliului de supraveghere a activității de audit, care se abrogă la 1 septembrie 2018.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele