Monitorul Oficial nr. 109-118 din 07.04.2017

Legea privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine (nr. 27, 10 martie 2017)

Prezenta lege stabilește bazele juridice și economice ale Sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și relațiile dintre instituțiile statului și agenții economici implicați în activitățile de creștere a animalelor și de sacrificare a acestora.

Scopul prezentei legi constă în asigurarea unei activități transparente a părților implicate în creșterea și sacrificarea animalelor de fermă, sporirea calității și valorii adăugate ale carcaselor de bovine, porcine și ovine, obținute în unitățile autorizate de producere a cărnii din Republica Moldova, precum și în remunerarea echitabilă a crescătorilor de animale care furnizează animale vii pentru sacrificare.

Prezenta lege nu se aplică carcaselor obținute în gospodăriile individuale în scopul utilizării acestora pentru consum personal, cu condiţia ca acestea să nu fie expuse comercializării, și unităților care nu cad sub incidența art. 4 din Lege.

Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Legea pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 575/2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (nr. 39, 24 martie 2017)

La articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 575/2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, cifrele „6000” se substituie cu cifrele „20 000”.

Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021 (nr. 1473, 30 decembrie 2016)

Strategie naţională privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021 prezintă o abordare integrată a politicilor relevante atât din perspectiva dezvoltării cererii, cât şi din perspectiva gestiunii eficiente a ofertei pe piaţa muncii. De asemenea, propune soluții realiste şi măsuri care, în condițiile unei finanțări adecvate, să contribuie la atingerea obiectivului general privind creşterea nivelului de ocupare formală, bazată pe competitivitate economică, competențe și calificări adecvate, în condiţii de dezvoltare durabilă şi incluzivă.

Prioritățile prezentei Strategii se află în concordanță cu prioritățile Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020”, cu prevederile Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, precum şi cu Agenda Globală de Dezvoltare Durabilă 2030 (Obiectivul de dezvoltare durabilă 8 în particular) și vin să contribuie la atingerea angajamentelor de promovare a Agendei privind munca decentă, asumate de către țara noastră prin ratificarea unor standarde și norme internaţionale care promovează drepturile de muncă și la muncă, oportunități mai bune de angajare, protecție socială și condiţii decente de muncă, dialog social eficient etc.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind aprobarea formularului Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și Modul de completare a acesteia (nr. 56, 27 martie 2017)

Prin ordinul dat se aprobă formularul-tip Forma CET17 – „Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit”, conform anexei nr.1, și Modul de completare a acesteia, conform anexei nr.2.

Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului-tip aprobat, va fi pentru anul 2017, cu excepția contribuabililor a căror perioadă fiscală privind impozitul pe venit este de la 1 ianuarie 2017 pînă la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Convenţie Colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2017-2021

Prezenta Convenţie Colectivă (nivel de ramură) este încheiată între salariaţii şi angajatorii întreprinderilor din gospodăria locativ-comunală, în persoana reprezentanţilor lor abilitaţi (părţilor):
– în numele angajatorilor: Asociaţia patronală a serviciilor publice din RM, ce îşi desfăşoară activitatea în baza Legii Republicii Moldova nr.976-XIV din 11.05.2005 „Cu privire la patronate”;
– în numele salariaţilor: Consiliul Federaţiei Sindicatelor „Sindindcomservice”, ce îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii Republicii Moldova nr.1129-XIV din 07.07.2000 „Cu privire la sindicate”

Prezenta Convenţie Colectivă la nivel de ramură reprezintă actul juridic ce determină principiile generale de reglamentare a raporturilor sociale, de muncă şi economice între salariaţi şi angajatori, condiţiile generale de retribuire a muncii, garanţiile de muncă şi înlesnirile angajaţilor, de asemenea, determină drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea părţilor parteneriatului social.