Monitorul Oficial nr. 144-148 din 05.05.2017

Lege pentru completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (nr. 31, 17 martie 2017)

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu capitolul XIII1 “MEDIEREA JUDICIARĂ”.

Medierea judiciară este o modalitate obligatorie de soluţionare amiabilă a pretenţiilor adresate instanţei judecătorești, cu ajutorul şi sub conducerea acesteia, în cazurile ce ţin de:
a) protecţia consumatorilor;
b) litigiile de familie;
c) litigiile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor între persoane fizice şi/sau juridice de drept privat;
d) litigiile de muncă;
e) litigiile care rezultă din răspunderea delictuală;
f) litigiile succesorale;
g) alte litigii civile a căror valoare este sub 200 000 de lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de intentare a procedurii de insolvabilitate.

Termenul medierii judiciare nu poate depăşi 45 de zile de la data la care a fost fixată prima şedinţă de soluţionare amiabilă a litigiului, dacă legea nu prevede altfel.

Legea intră în vigoare la data publicării.

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2004 privind comerţul electronic (nr. 59, 6 aprilie 2017)

Prin Legea respectivă se operează modificări esențiale în Legea privind comerțul electronic. Prezenta lege intră în vigoare după 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În termen de 9 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul:
a) va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
c) va dispune republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii nr. 284/2004 privind comerţul electronic, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele operate prin prezenta lege, dîndu-se o nouă numerotare elementelor acesteia.

Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale (nr. 280, 3 mai 2017)

Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1286 din 30 noiembrie 2016 se modifică după cum urmează:
1) la punctele 1 și 15, textul „aferent veniturilor impozitate conform art. 88-90 din Codul fiscal nr. 1163-XIIIdin 24 aprilie 1997” se exclude;
2) la punctul 21, textul „aferent veniturilor impozitate conform art.88-90 din Codul fiscal şi reflectat în darea de seamă stabilită la art. 92 alin. (4) din Codul fiscal” se exclude.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 103 din 9 decembrie 2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor (nr. 68, 11 aprilie 2017)

Prin Ordinul respectiv se operează modificări în Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului şi perfectarea rapoartelor asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor, anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.103 din 9 decembrie 2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.79-82, art. 278), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 445 din 3 mai 2006.

Prevederile prezentului ordin se pun în aplicare de la 1 aprilie 2017.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 70, 20 aprilie 2017)

Prin Ordinul respectiv se operează modificări şi completări în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.

Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat despre modificarea Ordinului IFPS nr. 1108 din 7 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale (nr. 345, 3 martie 2017)

În legătură cu modificările operate în Codul fiscal prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2016, nr. 472-477, art.947), se modifică și se completează Ordinul IFPS nr. 1108 din 7 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale.

Hotărârea BNM cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii (nr. 87, 6 aprilie 2017)

Se aprobă Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii.

Hotărârea BNM cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 102, 27 aprilie 2017)

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 27 aprilie 2017, a adoptat prin vot unanim:

  • menținerea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 9,0 la sută anual;
  • menținerea ratelor de dobândă la creditele overnight la nivelul actual de 12,0 la sută anual și la depozitele overnight la nivelul actual de 6,0 la sută anual.

Totodată, conducerea BNM a decis majorarea normelor rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu 3,0 puncte procentuale și stabilirea în mărime de 40,0 la sută din baza de calcul, începând cu perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești: 8 mai 2017 – 7 iunie 2017.

De asemenea, s-a decis menținerea normei rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14,0 la sută din baza de calcul.

Hotărârea BNM cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 103, 27 aprilie 2017)

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 27 aprilie 2017, a adoptat:

  • majorarea ratei de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) cu 1.0 punct procentual, de la 6.0 până la 7.0 la sută anual.;