Monitorul Oficial nr. 171-180 din 02.06.2017

Legea privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 81, 5 mai 2017)

Articolul 1 din Legea nr. 625/1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău”, se modifică după cum urmează:
– la alineatul (1), cifrele „2025” se substituie cu cifrele „2035”;
– la alineatul (2), literele a) și b) se abrogă.

Articolul 104 din Codul fiscal, se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
„f1) mărfurile livrate de către rezidentul unei zone economice libere a Republicii Moldova unui nerezident al Republicii Moldova, dacă marfa este predată în scopul prelucrării unui rezident al altei zone economice libere a Republicii Moldova, indicat de cumpărătorul/beneficiarul nerezident;”.

La articolul 1 alineatul (1) din Legea nr. 1529/1998 privind  Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producţie „Taraclia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 36–37, art. 238), cifrele „25” se substituie cu cifrele „37”.

Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării.