Monitorul Oficial nr. 201-213 din 23 iunie 2017

Pagina este în curs de actualizare în următoarele câteva minute…

Hotărârea Guvernului cu privire la registrele de stat în domeniul expertizei judiciare (nr. 441, 14 iunie 2017)

Prin Hotărârea respectivă Guvernul aprobă:
1) Regulamentul cu privire la Registrul de stat al experţilor judiciari, conform anexei nr. 1;
2) Regulamentul cu privire la Registrul de stat al birourilor individuale şi asociate de expertiză judiciară, conform anexei nr. 2.

Regulamentele aprobate se aplică până la crearea condiţiilor necesare evidenţei, în format electronic, a experţilor judiciari şi birourilor individuale şi asociate de expertiză judiciară în Registrul de stat al unităţilor de drept. Ulterior, modul de ţinere a evidenţei experţilor judiciari şi birourilor individuale şi asociate de expertiză judiciară va fi stabilit prin Regulamentul cu privire la Registrul de stat al unităţilor de drept.

Totodată, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1147 din 22 septembrie 2003 „Cu privire la aprobarea Registrului de stat al experţilor judiciari atestaţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 208-210, art. 1201).

Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 25 noiembrie 2013 (nr. 445, 16 iunie 2017)

Hotărârea Guvernului nr. 948 din 25 noiembrie 2013 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020 și a Planului de acțiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 284-289, art. 1059) se modifică și se completează după cum urmează:
1) în hotărîre:
a) în titlu, textul „pentru anii 2014-2016” se exclude;
b) punctul 1 se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
„Planul de acțiuni pentru anii 2017-2018 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020, conform anexei nr. 3”;
2) se completează cu anexa nr.3.

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.158 din 23 decembrie 2016 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017” (nr. 90, 14 iunie 2017)

În scopul ajustării modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările introduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începând cu anul 2017, în Ordinul ministrului finanțelor nr. 158 din 23 decembrie 2016 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 478-490/2226) cu modificările și completările ulterioare, se operează următoarele modificări şi completări.
1. În Capitolul 3 „Principalele modificări în administrarea veniturilor bugetelor componente ale bugetului public național în anul 2017”:
1.1. La punctul 3.3 codul ECO 114535 va avea următorul conținut:
„ – cod ECO 114535 – Plăți pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite.”
2. În Capitolul 6 „Încasările la bugetele locale”, punctele 6.11 și 6.12 se exclud.
3. În Anexa nr.2 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chișinău și Bălți, bugetului central al UTA Găgăuzia și bugetelor locale”:
3.1. Se exclud următoarele poziții:
– Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video, încasate în bugetul local de nivelul II;
– Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video, încasate în bugetul local de nivelul I.
4. În anexa nr.4 „Codurile IBAN pentru virarea amenzilor pentru încălcarea traficului rutier”, coloana 3 se exclude și anexa se expune într-o nouă redacție.
5. Anexa nr.6 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală” se completează cu următoarea poziție:
– Amenzi contravenționale aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat încasate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ordin Serviciului Vamal al Republicii Moldova cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 230-O, 16 iunie 2017)

Anexa nr.11 „Codurile procedurilor vamale” la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009, se completează cu codul procedurilor vamale, după cum urmează:
48 – Import anticipat în cadrul regimului de perfecționare pasivă;
4871 – Introducere de mărfuri de înlocuire (import anticipat) în cadrul regimului vamal ”perfecționare pasivă”, anterior plasate în regimul vamal ”antrepozit vamal”.

Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ordinul Biroului Naţional de Statistică cu privire la aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenție și a Instrucțiunii cu privire la contravențiile constatate de Biroul Național de Statistică (nr. 45, 19 iunie 2017)

Prin ordinul respectiv, se aprobă formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție, întocmit în conformitate cu prevederile art. 443 al Codului contravențional al Republicii Moldova, conform anexei nr.1.

Totodată, se aprobă Instrucțiunea cu privire la contravențiile constatate de Biroul Național de Statistică, conform anexei nr.2.

Prezentul ordin și formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.