Monitorul Oficial nr. 253-264 din 21.07.2017

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1233 din 9 noiembrie 2016 (nr. 572, 19 iulie 2017)

Hotărârea Guvernului nr. 1233 din 9 noiembrie 2016 „Privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017” se modifică după cum urmează:
1) în clauza de emitere, textul textul „art.21 alin.(4) din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu modificările și completările ulterioare” se substituie cu textul „art. 7 alin. (3) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.773), cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările și completările ulterioare”;
2) în partea dispozitivă, cifra „5300” se substituie cu cifra „5600”.

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova privind abrogarea Instrucţiunii Ministerului Finanţelor cu privire la modul de calculare şi achitare a accizelor nr.03 din 16 august 2002 (nr. 94, 19 iunie 2017)

În scopul eficientizării administrării fiscale la compartimentul accize, se abrogă Instrucţiunea Ministerului Finanţelor cu privire la modul de calculare şi achitare a accizelor (elaborată în baza titlului IV din Codul fiscal „Accizele” adoptat prin Legea Republicii Moldova nr. 1053-XIV din 16 iunie 2000 şi a Legii pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 (Monitorul Oficial, 2 noiembrie 2000, nr. 139-140) cu modificările introduse prin Legile Republicii Moldova nr. 1440-XIV din 28 decembrie 2000, nr. 494-XV din 4 octombrie 2001 şi nr. 646-XV din 16 noiembrie 2001) nr. 03 din 16 august 2002, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu numărul 289 din 23 august 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.144-145, art.323).