Monitorul Oficial nr. 277-288 din 04.08.2017

Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Conven.iei dintre Guvernul Republicii Moldova .i Guvernul Regatului Belgiei privind evitarea dublei impuneri .i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit .i pe capital (nr. 128, 7 iulie 2017)

Prin Legea dată se ratifică Protocolul de modificare a Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Bruxelles la 4 decembrie 2008.

Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 145, 14 iulie 2017)

Prin Legea respectivă în Codul fiscal se introduce impozitul unic de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației. În acest sens Codul fiscal se completează cu titlul X cu denumirea:

„Titlul X

ALTE REGIMURI FISCALE

Capitolul 1. REGIMUL FISCAL AL REZIDENȚILOR PARCURILOR PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI”

Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal și art. 6 alin. (21) din Codul vamal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republici Moldova.

Subiecți ai impunerii cu impozitul unic sânt orice persoane juridice și fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecți ai activității de întreprinzător și care întrunesc cumulativ condițiile specificate în legislația cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Pentru determinarea faptului dacă rezidentul parcului pentru tehnologia informației desfășoară activitate principală, care generează 70% sau mai mult din veniturile din vînzări, se calculează raportul dintre suma venitului obținut din vânzarea serviciilor, lucrărilor permise în parc în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și suma totală a venitului din vânzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, venituri înregistrate în evidența contabilă. În acest caz, ambii indicatori ce țin de mărimea venitului din vînzări se determină lunar, cu total cumulativ de la începutul anului calendaristic respectiv sau de la începutul activității în parcul pentru tehnologia informației.

Obiect al impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vânzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, înregistrat lunar în evidența contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condițiile legislației în vigoare.

Suma minimă a impozitului unic se calculează în funcție de numărul de angajați care, pe parcursul perioadei fiscale, au lucrat cel puțin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului pentru tehnologia informației și de cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală respectivă.

În scopul aplicării prevederilor prezentului capitol, valoarea returului de marfă sau a discontului (reducerii) va micșora mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returul de marfă (s-a acordat discontul), inclusiv în cazul în care vînzările aferente au fost reflectate în anii precedenți.

Cota impozitului unic constituie 7% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin decît suma minimă stabilită la alin. (2).

Suma minimă a impozitului unic se va determina lunar pentru fiecare angajat și va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală.

Perioadă fiscală pentru impozitul unic se consideră luna calendaristică.

Impozitul unic se determină lunar, reieșind din mărimea obiectului impunerii, înregistrat în evidența contabilă pe parcursul lunii de gestiune, fără a lua în considerare datele cumulative înregistrate de la începutul anului calendaristic.

În componența impozitului unic sânt incluse următoarele impozite, taxe și contribuții:
a) impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;
b) impozitul pe venit din salariu;
c) contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii
datorate de angajați și angajatori;
d) primele de asigurare obligatorie de asistență medicală
datorate de angajați și angajatori;
e) taxele locale;
f) impozitul pe bunurile imobiliare;
g) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

Lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 146, 14 iulie 2017)

PRin Legea respectivă Codul fiscal se modifică după cum urmează:
1. Articolul 348 va avea următorul cuprins:
„Articolul 348. Înlesniri
(1) Prevederile prezentului capitol nu se aplică autovehiculelor înmatriculate în statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale privind transportul rutier fără achitarea taxelor rutiere.
(2) Acordarea scutirilor în conformitate cu prezentul articol este condiţionată de acordarea unor drepturi reciproce de către statele respective.
(3) În cazul în care în statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale privind transportul rutier fără achitarea taxelor rutiere sânt percepute taxe rutiere contrar prevederilor acordurilor încheiate, pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele înmatriculate în statele respective se percep taxe conform normelor general stabilite.
(4) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor va informa trimestrial Serviciul vamal despre statele în care se percep taxe rutiere contrar acordurilor încheiate.”

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 291/2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc (nr. 197, 21 iulie 2017)

Prin Legea respectivă sunt operate un şir de modificări şi completări în Legea nr. 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.

Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie 1999 (nr. 588, 24 iulie 2017)

Se aprobă modificările ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie 1999 „Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora”.

Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul creării condițiilor necesare pentru punerea în circulație a certificatelor de înmatriculare de tip nou, dar nu mai târziu de data de 1 martie 2018.

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate (nr. 615, 2 august 2017)

În temeiul art. 4 alin. (18) lit. b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, poziţiile 5 şi 8 din Lista organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.182 din 13 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 56-59, art. 232), cu completările ulterioare, se exclud.

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie (nr. 616, 2 august 2017)

În temeiul art. 103 alin. (7) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, poziţiile 5, 7 şi 8 din Lista organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1085 din 22 noiembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 1200), cu modificările şi completările ulterioare, se exclud.

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 89, 14 iunie 2017)

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 108, 25 iulie 2017)

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 109, 25 iulie 2017)

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la abrogarea unor ordine ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (nr. 206, 7 iulie 2017)

Prin ordinul respectiv se abrogă:

  • Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 188 din 21 octombrie 2004 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la administrarea accizelor (elaborată în baza art.123 (5) și 127 din titlul IV al Codului fiscal „Accizele”, adoptat prin Legea Republicii Moldova nr.1053-XIV din 16 iunie 2000, cu modificările și completările ulterioare), înregistrat la Ministerul Justiției cu numărul 388 din 2 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.205-207, art.431);
  • Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.239 din 27 decembrie 2004 privind modificarea Instrucțiunii cu privire la administrarea accizelor nr. 188 din 21 octombrie 2004, înregistrat la Ministerul Justiției cu numărul 398 din 16 februarie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.46-50, art.159).

Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat privind modificarea și completarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare, aprobat prin Ordinul nr.611 din 24 iulie 2015 (nr. 228, 25 iulie 2017)

Ordinul IFPS nr.611 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare, cu modificările și completările efectuate prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 364 din 10.03.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.85-91, art. 619), se completează cu un punct nou cu următorul text:
1) „ 231. În cazul în care, la păstrare în depozit și/sau în încăpere se află marfă la doi sau mai mulți agenți economici, acest fapt se va specifica în listele de inventariere separate, conform cerințelor prevăzute în prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29 mai 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 166-169/953).

Respectiv, toate căile de acces din încăperile depozitului unde se află marfa altor agenți economici vor fi sigilate, cu prezentarea raportului conducerii Serviciului Fiscal de Stat și informarea conducătorului entităţii despre instituirea postului fiscal.”

Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 193, 26 iulie 2017)

Prin prezenta hotărâre se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 8.0 la sută anual.

La fel, se mențin ratele de dobândă:
a) la creditele overnight la nivelul actual de 11.0 la sută anual;
b) la depozitele overnight la nivelul actual de 5.0 la sută anual.

Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40.0 la sută din baza de calcul.

Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 194, 26 iulie 2017)

Prin hotărârea în cauză se menține rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 7.0 la sută anual.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.