Monitorul Oficial nr. 40-49 din 10.02.2017

Legea privind piaţa produselor petroliere (nr. 461-XV, 30 iulie 2001)
Legea respectivă a fost republicată în temeiul art. VIII alin.(2) lit.c) al Legii Republicii Moldova nr. 192 din 23 septembrie 2016.

Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (nr. 116, 18 mai 2012)
Legea respectivă a fost republicată în temeiul art. VIII alin.(2) lit.c) al Legii Republicii Moldova nr. 192 din 23 septembrie 2016.

Legea privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 288, 16 decembrie 2016)
Prezenta lege stabileşte cadrul juridic al raportului de serviciu al funcţionarului public cu statut special din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne, din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia, în care sînt prevăzute posturi pentru această categorie de personal, de asemenea drepturile, obligaţiile, restrîngerile, interdicţiile şi incompatibilităţile specifice, reglementările privind disciplina muncii, privind protecţia sa juridică şi socială.

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (nr. 1451, 30 decembrie 2016)
Prin această Hotărâre Guvernul aprobă Strategia de dezvoltare a sistemului statistic naţional 2016-2020 şi Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional 2016-2020.

Strategia de dezvoltare a sistemului statistic naţional 2016-2020 reprezintă un ansamblu de obiective şi acţiuni prin care se urmăreşte, într-o concepţie coerentă şi integratoare, consolidarea capacităţilor producătorilor de statistici oficiale şi a Biroului Naţional de Statistică, sporirea gradului de armonizare la normele europene şi cele internaţionale, precum şi integrarea deplină a statisticii Republicii Moldova în sistemul statistic european.
Strategia constituie cadrul de consolidare instituţională, destinat construirii şi dezvoltării durabile a capacităţilor statisticii naţionale, prin asigurarea resurselor umane şi tehnologice, prin adoptarea practicilor manageriale moderne şi a standardelor statistice internaţionale.

Principalele rezultate strategice vizează:
1) statistica oficială aliniată la standardele de calitate internaţionale;
2) procesele şi serviciile statistice diversificate, dezvoltate şi consolidate;
3) datele şi informaţiile statistice eficient diseminate utilizatorilor;
4) sistemul statistic naţional consolidat sub aspect organizaţional, operaţional şi funcţional;
5) rolul consolidat de coordonator al Biroului Naţional de Statistică pentru sistemul statistic naţional.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 13, 20 ianuarie 2017)
Prin ordinul respectiv au fost operate modificări şi completări în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi în Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar. Ordinul respectiv intră în vigoare la data semnării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea formularului-tip al Dării de seamă privind procedura de achiziţie publică (nr. 14, 26 ianuarie 2017)
În scopul standardizării dărilor de seamă privind procedurile de achiziții publice a fost aprobat formularul-tip al Dării de seamă privind procedura de achiziţie publică. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.