Monitorul Oficial nr. 451-463 din 29.12.2017

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea cerințelor unificate privind elaborarea programelor de supraveghere a pieței (nr. 1096, 19 decembrie 2017)

Prin Hotărârea respectivă se aprobă:
1) Cerințele unificate privind elaborarea Programului general de supraveghere a pieței, conform anexei nr.1;
2) Cerințele unificate privind elaborarea Programului sectorial de supraveghere a pieței, conform anexei nr.2.

Programul sectorial și planul de control (elaborat conform Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) sînt interconexe, iar autoritățile de supraveghere a pieței vor ține cont la elaborarea planului de control de perioada și grupele de produse din programul sectorial. La elaborarea programului sectorial pentru anul următor, autoritățile de supraveghere a pieței vor lua în considerare inclusiv rezultatele realizării planului de control pentru anul precedent și modificările corespunzătoare a punctajului acordat în urma aplicării metodologiei de planificare a controlului de stat în baza analizei criteriilor de risc.

Autoritățile de supraveghere a pieței vor publica programele sectoriale elaborate pe pagina web a autorității și vor prezenta Ministerului Economiei și Infrastructurii, până în data de 1 decembrie, programele sectoriale. Autoritățile anexează la programul sectorial partea planului de control ce se referă la domeniul supravegherii pieței pentru anul următor.

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 1142, 20 decembrie 2017)

Se aprobă modificările şi completările ce se operează în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității parcului pentru tehnologia informației (nr. 1143, 20 decembrie 2017)

În scopul realizării prevederilor articolului 17 din Legea nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.157-162, art.318), Guvernul aprobă Regulamentul privind evaluarea activității parcului pentru tehnologia informației.

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 (nr. 152, 22 decembrie 2017)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.383-388, art.1947) se modifică și se completează după cum urmează:
1) anexa nr.2 se modifică în redacția potrivit anexei la prezentul ordin;
2) ordinul se completează cu:
a) Formularul tipizat (Forma DSA18) Informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale, conform anexei nr.3;
b) Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Informației privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (Forma DSA18), conform anexei nr.4.

Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici (nr. 153, 22 decembrie 2017)

Prin ordinul respectiv se aprobă:
– formularul tipizat Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici (forma VEN12), conform anexei nr.1;
– Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici, conform anexei nr.2.

Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului aprobat, este perioada fiscală a anului 2017, inclusiv şi pentru contribuabilii care şi-au modificat perioada fiscală în conformitate cu art.121 alin.(4) din Codul fiscal.

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018 (nr. 158, 22 decembrie 2017)

Prin ordinul în cauză se aprobă Modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018, conform anexei.

Totodată, se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr.158 din 23 decembrie 2016 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017.

Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018.