Monitorul Oficial nr. 48-57 din 16.02.2018

Legea privind aprobarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova (nr. 299, 21 decembrie 2017)

Prin Legea respectivă s-a aprobat Concepţia securităţii informaţionale a Republicii Moldova. Scopul Concepţiei este asigurarea protecției, în spaţiul informațional, a drepturilor și libertăților fundamentale, a democrației și a statului de drept.

Obiectivele de bază în domeniul asigurării securităţii informaţionale sunt:
a) dezvoltarea capacităților de reacţie în cazul unor ameninţări hibride de securitate;
b) monitorizarea permanentă şi evaluarea periodică a nivelului securităţii informaţionale a Republicii Moldova; identificarea surselor interne şi externe de ameninţare la adresa securității informaţionale, precum și determinarea direcţiilor de activitate prioritare pentru prevenirea şi suprimarea ameninţărilor respective;
c) monitorizarea spațiului informațional și depistarea acțiunilor de dezinformare şi/sau de informare manipulatorie din interiorul sau exteriorul țării;
d) crearea condiţiilor pentru respectarea drepturilor persoanelor fizice şi juridice în cadrul practicării activităţilor legale în spaţiul informaţional;
e) crearea unui sistem integrat de comunicare și evaluare a amenințărilor la adresa securității informaționale și de elaborare a măsurilor operative de răspuns;
f) coordonarea activităţii autorităţilor administraţiei publice, a instituţiilor publice şi private în partea ce ține de exercitarea atribuțiilor privind asigurarea securităţii informaţionale;
g) dezvoltarea mecanismelor de prevenire, de depistare, de atenuare și de răspuns care ar permite schimbul de informație și asistență mutuală între autoritățile naționale responsabile de asigurarea securității informaționale;
h) controlul civic (monitorizarea) asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice, comisiilor de stat şi celor interdepartamentale, altor structuri care exercită atribuții de asigurare a securităţii informaţionale;
i) dezvoltarea capacităților de prevenire, de depistare şi de contracarare a acțiunilor/inacțiunilor care atentează la interesele legale ale persoanei, societăţii şi statului privind securitatea informațională, a acţiunilor de alterare a informațiilor, de propagandă, a acţiunilor extremiste,teroriste şi de altă natură care periclitează securitatea informațională;
j) dezvoltarea mecanismelor de comunicare strategică la nivel național pentru realizarea intereselor naționale ale Republicii Moldova;
k) dezvoltarea infrastructurii informaţionale naţionale;
l) efectuarea cercetărilor ştiinţifice aplicative în domeniul securităţii informaţionale;
m) protecția reţelelor de comunicaţii speciale ale Republicii Moldova și a informaţiei cu accesibilitate limitată, pentru menţinerea funcţiilor vitale ale statului;
n) asigurarea controlului asupra importului, certificării și utilizării mijloacelor de protecţie a informaţiei;
o) dezvoltarea sistemului de pregătire a cadrelor în domeniul securităţii informaţionale;
p) asigurarea colaborării internaţionale în domeniul securităţii informaţionale;
q) dezvoltarea capacităților de reziliență informațională și cibernetică;
r) promovarea transparenței financiare în activitatea autorităților publice, a asociațiilor obștești și a societăților comerciale, în contextul asigurării securității informaționale;
s) dezvoltarea culturii de securitate informațională;
t) consolidarea cooperării cu societatea civilă în domeniul asigurării securității informaționale.

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.5 din 11 ianuarie 2017 (nr. 35, 31 ianuarie 2018)

Prin prezentul ordin, se modifică şi se completează ordinul ministrului finanțelor nr. 5 din 11 ianuarie 2017 despre aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucţiunii de completare a acesteia.

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.2 la Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017 (nr. 39, 5 februarie 2018)

Prin prezentul ordin, se modifică şi se completează ordinul ministrului finanțelor nr. 118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia.

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova (nr. 40, 6 februarie 2018)

Prin ordinul respectiv se aprobă lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice a activelor de capital.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014 (nr. 52, 5 februarie 2018)

În anexa nr. 2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) şi a Formularului TRN15, rîndurile 1.1, 1.2, 1.3 și 1.4, în partea ce ţine de taxa pentru apă (cod ECO 114611), se modifică conform anexei la prezentul ordin.

Formularul tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15), cu modificările şi completările efectuate prin prezentul ordin, se aplică începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2018.

Indicii preţurilor de consum

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind indicele preţurilor de consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) în luna ianuarie 2018 faţă de decembrie 2017:

Ianuarie – 100,4%