Noua perioadă fiscală privind impozitul pe venit

375
Perioada fiscală pentru impozitul pe venit

Potrivit prevederilor art. 121 alin. (1) din Codul fiscal, perioadă fiscală privind impozitul pe venit este anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil și se calculează suma impozitului care trebuie achitată.

La finele fiecărei perioade fiscale contribuabilii prezintă declarația cu privire la impozitul pe venit, anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012 (forma VEN12) care se completează în modul și forma stabilite de Ministerul Finanțelor (art. 83 din Codul fiscal) și conform prevederilor anexei nr.2 la Hotărârea menționată.

Conform prevederilor Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată la 27.12.2016 în Monitorul Oficial nr. 472-477, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017), art. 121 din Codul fiscal, care reglementează perioadă fiscală aferentă impozitului pe venit a fost completat cu alin. (4), (5) și (6), după cum urmează:
“(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru agenții economici care au dreptul, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, să aplice o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic, perioada fiscală privind impozitul pe venit corespunde cu perioada de gestiune pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. În acest caz, perioada fiscală constituie o perioadă de oricare 12 luni consecutive.
(5) Perioada fiscală menționată la alin. (4) se va modifica ulterior doar dacă perioada de gestiune pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare este modificată în corespundere cu prevederile Legii contabilităţii.
(6) Înainte de aplicarea unei noi perioade fiscale în corespundere cu prevederile alin. (4) sau (5), agentul economic este obligat:
a. să informeze Serviciul Fiscal de Stat şi să prezinte acestuia documentele privind schimbarea perioadei fiscale, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat;
b. să aplice perioada fiscală de tranziţie şi regulile stabilite în Capitolul 72 din prezentul titlu.”

Astfel, conform noilor modificări operate în Codul fiscal, contribuabilul rezident al RM are dreptul să aplice o perioadă de gestiune alta decît anul calendaristic.

Totodată, potrivit prevederilpr art. 32 din Legea contabilității, stipulează că entităţile care întocmesc şi prezintă situaţii financiare pot utiliza perioada de gestiune pentru raportare financiară drept anul calendaristic, cu excepţia: cazurilor de reorganizare şi lichidare a entităţii; entităților ale căror entități-mamă aplică altă perioadă de raportare financiară; unor categorii de entități pentru care Ministerul Finanţelor, în funcție de particularitățile activității acestora.

Este de menţionat că în unele țări din Europa precum este Austria, Finlanda, Olanda, perioada fiscală este, de regulă, anul calendaristic. Însă, pentru entitățile care aplică o perioadă de gestiune pentru prezentarea situațiilor financiare altele decât anul calendaristic, perioada fiscală poate să coincidă cu perioada de gestiune.

Alte țări din Europa precum Belgia, Marea Britanie, Spania, Suedia, Ungaria au adoptat o politică fiscală potrivit căreia, perioada fiscală coincide cu perioada de gestiune aplicabilă pentru prezentarea situațiilor financiare care poate coincide cu anul calendaristic sau fi diferită. În acest caz, perioada fiscală nu poate depăși 12 luni.

Modificările art. 121 alin. (1) din Codul fiscal au drept scop calificarea expresă a perioadei fiscale privind impozitul pe venit în corespundere cu prevederile Legii contabilității.

Entităţile din Republica Moldova (în special cele care fac parte din grupuri multinaționale), care au dreptul de a aplica o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic, vor economisi timp şi resurse din considerentul că începând cu 01.01.2017, acestea nu mai sunt obligate să întocmească situațiile financiare de două ori: o dată la finele anului calendaristic și a doua oară la finele perioada de gestiune a entităţii-mamă care ulterior urmează să consolidarea rezultatelor financiare ale întregului grup multinațional de entități-fiice.

Până la 01.01.2017, entitatea care conform prevederilor art. 32 din Legea contabilității întocmea şi prezenta situațiile financiare pentru perioada de gestiune care nu coincide cu anul calendaristic și care este similară cu cea aplicată de entitatea-mamă, legislaţia fiscală stabilea drept perioadă fiscală privind impozitul pe venit – anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil în baza veniturilor şi cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară pe parcursul anului calendaristic și se calculează suma impozitului care trebuie achitată.

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (3) din Legea Contabilității, entităţile care aplică sistemul contabil în partidă dublă, cu excepţia entităţilor de interes public şi a instituţiilor publice, sunt obligate să prezinte situaţii financiare anuale proprii şi consolidate în termen de 90 de zile următoare anului de gestiune.

Prin urmare, entitățile ale căror entități-mamă aplică altă perioadă de gestiune și stabilesc de sine stătător perioada de gestiune, urmează să informeze proprietarii şi Serviciul situaţiilor financiare.

Înainte de aplicarea unei noi perioade fiscale, în scopul aprecierii obligațiilor aferente impozitului pe venit, agentul economic este obligat:
a. să informeze Serviciul Fiscal de Stat şi să prezinte acestuia documentele privind schimbarea perioadei fiscale, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
b. să completeze „Cererea privind modificarea perioadei fiscale” (forma CPF17), aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 25 din 16 ianuarie 2017;
c. să aplice perioada fiscală de tranziţie şi regulile stabilite în Capitolul 72 în cazul aplicării perioadei fiscale de tranziție privind impozitul pe venit din Codul fiscal.

Perioada fiscală de tranziție este perioada cuprinsă între sfârșitul perioadei fiscale curente și prima zi a noii perioade fiscale reprezintă perioada fiscală de tranziție. Astfel, durata perioadei fiscale de tranziție este cuprinsă între o lună și 11 luni.

Pentru perioada menționată obiectul impunerii, adică venitul impozabil este determinat conform regulilor prevăzute de prezentul titlu, cu excepția sumei uzurii proprietății care este egală cu suma uzurii calculate în conformitate cu art.26 și 27, împărțită la 12 luni și înmulțită cu numărul de luni al perioadei fiscale de tranziție.

Cota impozitului pe venit pentru perioada respectivă este cota prevăzută la art.15 lit. b) și d) din Codul fiscal:
b) pentru persoanele juridice – în mărime de 12% din venitul impozabil;
d) pentru agenții economici al căror venit a fost estimat în conformitate cu art. 225 și 2251 – în mărime de 15% din depășirea venitului estimat față de venitul brut înregistrat în contabilitate de agentul economic.

Menționăm că art. 84 din Codul fiscal a fost completat cu alin. (5) care prevede următoarele:
“Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2) ale prezentului articol, agenții economici care aplică perioada fiscală prevăzută la art. 121 alin. (4) din Codul fiscal sânt obligați să achite, până la data de 25 a fiecăror trei luni ale perioadei fiscale curente, sume egale cu 1/4 din:
a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru perioada fiscală respectivă; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru perioada fiscală precedentă.”

Reieşind din cele relatate, ca urmare a noilor modificări operate în legislaţie, termenul prezentării declaraţiei cu privire la impozitul pe venit este:
1. 25.03.2017 – pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016;
2. nu mai târziu de 3 luni de la finele perioadei fiscale de tranziţie – pentru perioada fiscală de tranziție de la 01.01.17 şi până la prima zi a noii perioade fiscale;
3. nu mai târziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune – pentru noua perioadă fiscal de 12 luni consecutive începînd cu prima zi a noii perioade fiscal.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele