Ce informaţii trebuie afişate la vedere pentru a respecta drepturile consumatorilor?

438

O entitate intenţionează să-şi deschidă un centru comercial în mun. Chişinău. Care vor fi obligaţiile acesteia şi ce informaţii trebuie să afişeze la vedere aceasta încât să respecte întrutotul drepturile consumatorilor?

Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 „Privind protecţia consumatorilor” stabileşte bazele juridice pentru protejarea de către stat a persoanelor în calitatea lor de consumatori.

Potrivit prevederilor Legii, consumator este orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori care comandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională.

Orice consumator are dreptul la:
a) protecţia drepturilor sale de către stat;
b) protecţie împotriva riscului de a achiziţiona un produs, un serviciu care ar putea să-i afecteze viaţa, sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile şi interesele legitime;
c) remedierea sau înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii produsului, serviciului ori reducerea corespunzătoare a preţului, repararea prejudiciului, inclusiv moral, cauzat de produsul, serviciul necorespunzător;
d) informaţii complete, corecte şi precise privind produsele, serviciile achiziţionate;
e) instruire în domeniul drepturilor sale;
f) organizare în asociaţii obşteşti pentru protecţia consumatorilor;
g) adresare în autorităţile publice şi reprezentarea în ele a intereselor sale;
h) sesizarea asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi autorităţilor publice asupra încălcării drepturilor şi intereselor sale legitime, în calitate de consumator, şi la înaintarea de propuneri referitoare la îmbunătăţirea calităţii produselor, serviciilor.

În sensul Legii nr. 105-XV din 13.03.2003 „Privind protecţia consumatorilor”, vânzător este orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitate de întreprinzător, care desfăşoară activitate comercială în relaţiile cu consumatorii.

Prin urmare, în cazul examinat entitatea este vânzător şi potrivit legii este obligată:
a) să se asigure că produsele oferite spre comercializare sânt inofensive şi corespund cerinţelor prescrise sau declarate;
b) să nu comercializeze produse despre care deţine informaţii că sânt periculoase sau care se consideră periculoase;
c) să anunţe, imediat, autorităţile competente, precum şi producătorul respectiv, despre existenţa pe piaţă a oricărui produs de care are cunoştinţă că este periculos şi/sau falsificat (contrafăcut);
d) să retragă din comercializare produsele la care organele de control sau specialiştii proprii au constatat neîndeplinirea cerinţelor prescrise sau declarate sau care ar putea afecta viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea consumatorilor, dacă această măsură constituie singurul mijloc prin care pot fi eliminate neconformităţile respective;
e) să asigure respectarea condiţiilor tehnice stabilite de producător pentru produs;
f) să înmîneze bon de casă sau un alt document, care confirmă faptul cumpărării produsului, conform unui regulament aprobat de Guvern;
g) să deţină registrul de reclamaţii la un loc vizibil şi să înregistreze reclamaţiile consumatorilor conform unui regulament aprobat de Guvern;
h) să asigure respectarea condiţiilor igienico-sanitare;
i) să răspundă pentru prejudiciul cauzat de produsul necorespunzător, pe toată durata de funcţionare sau a termenului de valabilitate stabilite, cu condiţia respectării de către consumator a regulilor de transport, depozitare, păstrare, utilizare şi consum.

De asemenea, vânzătorul este obligat, la cererea consumatorului, să prezinte dovezi de efectuare a controlului calităţii produsului, serviciului, dacă acestea sânt prevăzute de actele normative.

Conform art. 13 alin. (1) din Lege, remedierea gratuită a deficienţelor apărute la produs, serviciu, înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător în cadrul termenului de garanţie sau termenului de valabilitate, deficienţe care nu sânt imputabile consumatorului, se face necondiţionat de către vânzător, prestator într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării reclamaţiei de către consumator sau în termenul stabilit prin contract.

Este de menţionat că vânzătorul trebuie să informeze consumatorul (prin afişarea la vedere a informaţiei respective) că în cazul depunerii unei reclamaţii acesta urmează să prezinte bonul de casă al maşinii de casă şi de control. Potrivit art. 2931 alin. (7) din Codul contravenţional, lipsa la vedere a anunțului prin care se atenționează consumatorul despre dreptul de a cere bonul de casă (de forma și conținutul stabilit) și obligația de a-l prezenta la examinarea eventualei reclamații se sancţionează cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale (de la 1500 lei la 2250 lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor produselor şi serviciilor oferite de către agenţii economici astfel încît să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate.

Informarea consumatorilor despre produsele, serviciile oferite se realizează, în mod obligatoriu, prin elemente de identificare şi prin indicarea caracteristicilor acestora, care se înscriu la vedere şi explicit pe produs, etichetă, ambalaj sau în cartea tehnică, în instrucţiunile de exploatare ori în altă documentaţie de însoţire a produsului, serviciului, după caz, în funcţie de destinaţia acestora. Textul informaţiei va fi lizibil, imprimat cu litere şi caractere distincte pentru consumator.

Producătorul (ambalatorul) trebuie să prezinte informaţii despre denumirea produsului, denumirea şi marca producătorului (sau denumirea importatorului), să indice adresa acestuia (numărul de telefon, după caz), masa/volumul, principalele caracteristici calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, eventualele riscuri, modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare, contraindicaţiile, precum şi valoarea energetică la produsele alimentare preambalate, ţara producătoare, termenul de garanţie, durata de funcţionare, termenul de valabilitate şi data fabricării, în conformitate cu reglementările tehnice şi standardele naţionale în vigoare.

Vânzătorii şi prestatorii de servicii trebuie să informeze consumatorii despre preţul de vânzare al produsului şi preţul pe unitatea de măsură a produsului (cînd este aplicabil) sau despre tariful serviciului prestat, să ofere toate informaţiile specificate la art. 20 alin. (3) din Lege, să ofere date despre evaluarea conformităţii şi, după caz, documentele tehnice care trebuie să însoţească produsul ori serviciul.

Totodată, preţurile şi tarifele trebuie indicate la vedere într-o formă clară şi explicită.

Vânzătorul, prestatorul sânt obligaţi să comercializeze produse şi să presteze servicii numai în locuri şi în spaţii autorizate, conform reglementărilor legale.

Producerea, plasarea pe piaţă, depozitarea, expunerea în comercializare şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor contrar interdicţiei organului de control se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale (de la 2500 lei la 5000 lei) aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale (de la 15000 lei la 20000 lei) aplicată persoanei juridice.

Producerea, depozitarea, punerea la dispoziție pe piață şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor esenţiale (cerinţe privind asigurarea inofensivităţii produselor şi serviciilor pentru viaţa, sănătatea, ereditatea şi siguranţa oamenilor) şi/sau cu încălcarea cerinţelor privind protecţia intereselor consumatorilor (cerinţe privind informaţia despre compoziţia, destinaţia, originea şi calitatea produselor, masa netă şi volumul produselor, termenul de valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentaţia de însoţire), stipulate în acte normative, se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale (de la 2250 lei la 3000 lei) aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale (de la 12000 lei la 15000 lei) aplicată persoanei juridice.

Importul, punerea la dispoziție pe piață a produselor, prestarea serviciilor fără prezentarea informaţiei complete, veridice şi corecte în limba de stat; neprezentarea de către producător (ambalator) a informaţiilor despre denumirea produsului, denumirea şi marca producătorului, denumirea importatorului, adresa acestora (numărul de telefon, după caz), despre masa/volumul, lungimea, aria, principalele caracteristici calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, eventualele riscuri, despre modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare, despre contraindicaţii, precum şi despre valoarea energetică şi nutritivă a produselor alimentare preambalate; neindicarea ţării producătoare, a termenului de garanţie, duratei de funcţionare, termenului de valabilitate şi datei fabricării, în conformitate cu reglementările tehnice şi standardele naţionale în vigoare, se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale (de la 750 lei la 1500 lei) aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale (de la 13500 lei la 15000 lei) aplicată persoanei juridice.

Neinformarea consumatorului despre preţul produsului (în cazul produselor preambalate – preţul pentru o unitate de măsură şi preţul de vînzare a cantităţii preambalate) şi neoferirea informaţiilor specificate la lit.c), a datelor despre certificarea conformităţii sau a declaraţiei de conformitate, dacă legislaţia prevede aceasta, precum şi neasigurarea consumatorului cu cartea tehnică ori cu instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, elaborate de producător; sau neprezentarea în limba de stat a informaţiilor despre produsele şi serviciile oferite consumatorului, inclusiv neprezentarea lor verbală şi în cartea tehnică, în instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere ori în altă documentaţie de însoţire; sau neindicarea, în informaţiile despre serviciile prestate conform reglementărilor în vigoare, a categoriei calitative a serviciului, a termenului de prestare, a termenului de garanţie, a tarifelor, a eventualelor riscuri şi a datelor despre certificarea conformităţii sau despre declaraţia de conformitate, dacă legislaţia prevede aceasta, se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale (de la 750 lei la 1500 lei) aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 108 de unităţi convenţionale (de la 3000 lei la 5400 lei) aplicată persoanei juridice.

Vânzătorul, prestatorul sânt obligaţi să afişeze la vedere adresa şi numărul de telefon al autorităţii abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor, informaţia privind termenul de garanţie la produsele, serviciile oferite, precum şi informaţia despre obligativitatea prezenţei bonului de casă sau a unui alt document, care confirmă faptul cumpărării produsului, prestării serviciului, la examinarea reclamaţiei. Formatul şi structura unificate ale panoului informativ al consumatorului se stabilesc de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi se plasează pe pagina web a acesteia.

Neafişarea la vedere de către vânzător, prestator a adresei şi a numărului de telefon al autorităţii abilitată cu funcţie de protecţie a consumatorului, a informaţiei despre termenul de garanţie al produselor, al serviciilor, despre obligativitatea, în cazul examinării reclamaţiei, a prezenţei bonului de casă sau a unui alt document care să confirme cumpărarea produsului, prestarea serviciului se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale (de la 300 lei la 7500 lei) aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale (de la 1500 lei la 3000 lei) aplicată persoanei juridice.

Vânzătorul, prestatorul, inclusiv în cazul în care desfăşoară activitate comercială în afara localului autorizat, sânt obligaţi să afişeze la vedere denumirea lor, autorizaţia de funcţionare, licenţa dacă obligativitatea acesteia este prevăzută de legislaţie, precum şi să afişeze programul de lucru şi să îl respecte.

Neafişarea la vedere de către vânzător, prestator, inclusiv în cazul în care desfăşoară activitate comercială în afara locului autorizat, a denumirii lor, a autorizaţiei de funcţionare sau a licenţei, dacă obligativitatea acesteia este prevăzută de legislaţie, a programului de lucru, precum şi nerespectarea acestuia se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale (de la 300 lei la 7500 lei) aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale (de la 1500 lei la 3000 lei) aplicată persoanei juridice.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele