A fost publicată Legea ce reglementează exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

344

În Monitorul Oficial nr. 68-76 din 02.03.2018 a fost publicată Legea nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Prin derogare de la prevederile Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot exercita activităţi necalificate cu caracter ocazional.

Prevederile prezentei legi se aplică beneficiarilor de lucrări din agricultură. Activităţi necalificate cu caracter ocazional specificate la diviziunea 01 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei pot fi exercitate doar în agricultură.

Durata zilnică a activităţii necalificate cu caracter ocazional exercitate de către un zilier nu poate depăşi 8 ore. Persoanele cu vârsta de la 16 la 18 ani pot lucra 7 ore, iar persoanele cu vârsta de la 15 la 16 ani – 5 ore.

Persoanele cu vârsta de la 15 la 16 ani pot exercita activităţi necalificate cu caracter ocazional în calitate de zilieri numai cu acordul în scris al părinţilor sau al reprezentanţilor săi legali dacă, în consecinţă, nu le va fi periclitată sănătatea, dezvoltarea, instruirea şi pregătirea profesională.

Timpul de muncă al zilierului nu va depăşi 40, 35 sau 25 de ore pe săptămână, în funcție de vârsta zilierului.

Niciun zilier nu poate exercita activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai mare de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Străinii şi apatrizii pot exercita activităţi necalificate cu caracter ocazional după obţinerea permisului de şedere.

Plata impozitului pe venit din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier se efectuează de către beneficiar în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Din veniturile obținute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier nu se calculează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii. Zilierul are obligația de a se încadra în sistemul public de asigurări sociale obligatorii pe bază de contract individual, încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale.

Din veniturile obținute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier nu se rețin primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală. Zilierul are obligația de a se încadra în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală conform actelor normative în vigoare.

Cuantumul remunerației orare stabilite de părţi pentru o zi de lucru (8 ore) nu poate fi mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului pe oră în sectorul real. Remunerația se acordă la sfîrșitul zilei de lucru înainte de semnarea în Registrul de evidență de către zilier şi beneficiar. Remunerația poate fi acordată cel târziu la sfîrșitul săptămînii de muncă sau al perioadei de exercitare a activității numai cu acordul în scris al zilierului și al beneficiarului.

Dovada remunerației zilierului se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă la sfârșitul zilei de lucru, iar în cazul acordului în scris conform alin. (2) – la sfârșitul săptămânii de muncă sau al perioadei de exercitare a activității.

Zilierul are dreptul:
a) la condiţii de muncă corespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă;
b) să fie asigurat cu utilaj şi instrumente, documentaţie tehnică şi alte mijloace necesare desfăşurării activităţii;
c) să fie instruit în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi asigurat gratuit cu echipament individual de protecţie, în funcţie de natura şi specificul activităţii desfăşurate.

Zilierul este obligat:
a) să semneze în Registrul de evidenţă după achitarea remunerației convenite;
b) să exercite activitatea convenită cu beneficiarul;
c) să manifeste atitudine grijulie faţă de bunurile beneficiarului;
d) să însuşească şi să respecte măsurile de securitate şi protecţie stabilite de beneficiar.

Constatarea contravenţiilor se efectuează de către Inspectoratul de Stat al Muncii şi/sau Serviciul Fiscal de Stat. Constituie contravenție nerespectarea prevederilor prezentei legi privind:
a) condițiile de exercitare a activității necalificate cu caracter ocazional, specificate la art. 4;
b) gestionarea Registrului de evidență, specificată la art. 5;
c) remunerația zilierului, specificată la art. 9 și art. 10 alin. (2) lit. e).

Sancțiunile pentru contravențiile specificate se stabilesc conform Codului contravențional al Republicii Moldova.

Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele