Gata cu controalele fiscale aferente perioadelor de până în 2018

670

Potrivit art. 16 alin. (1) din Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală nr. 180 din 26.07.2018 publicată astăzi în Monitorul Oficial, organele cu atribuții de administrare fiscală nu vor efectua controale asupra corectitudinii calculării, declarării şi achitării impozitelor, taxelor și altor plăti, aferente bugetului de stat, bugetelor unităților administrativ-teritoriale, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018, cu excepția controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din Titlu V al Codului fiscal.

Legea respectivă stabileşte principiile şi garanţiile generale, precum şi determină statutul juridic al subiecţilor declarării voluntare, al subiecţilor stimulării fiscale, al autorităţilor publice împuternicite și al altor organizaţii şi instituţii ce participă în procesul declarării voluntare sau stimulării fiscale sau a căror activitate este legată de procesul declarării voluntare sau stimulării fiscale.

Totodată, se anulează sumele reflectate în sistemele de evidenţă:
1) al Serviciului Fiscal de Stat – amenzile aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală și majorările de întârziere (penalităților) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale conform cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare sau fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amânate, eșalonate sau aflate la evidența specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, către data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a plăților de bază la impozite, taxe, alte plăți, aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale conform cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare sau fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală administrate de Serviciul Fiscal de Stat;

2) al Serviciului Vamal – amenzile aferente bugetului de stat și majorările de întârziere (penalităților) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amânate, eșalonate sau aflate la evidența specială conform legislației în vigoare cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, către data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a plăților de bază la impozite, taxe, alte plăți, aferente bugetului de stat administrate de Serviciul Vamal;

3) al Casei Naţionale de Asigurări Sociale – amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat și majorărilor de întârziere (penalităților) calculate pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amânate, eșalonate sau aflate la evidența specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, către data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a contribuțiilor de asigurări sociale și altor plăți, aferente bugetului asigurărilor sociale de stat administrate de Casa Națională de Asigurări Sociale, incusiv cele aflate la evidența specială.

Ce ţine de controalele fiscale Legea prevede următoarele:
1. Organele cu atribuții de administrare fiscală nu vor efectua controale asupra corectitudinii calculării, declarării și achitării impozitelor, taxelor și altor plăți, aferente bugetului de stat, bugetelor unităților administrativ-teritoriale, contribuțiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018, cu excepția controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlul V al Codului fiscal.

2. Organele cu atribuții de administrare fiscală își exercită pe deplin funcțiile de control, verificând respectarea legislației începând cu 1 ianuarie 2018, cu excepțiile prevăzute în prezentul articol.

3. Pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018, organele cu atribuții de administrare fiscală efectuează controale la cererea contribuabilului și/sau în caz de solicitare a restituirii taxei pe valoare adăugată, a accizelor și a plăților efectuate în plus, sau controale de contrapunere pentru confirmarea restituirii taxei pe valoare adăugată, a accizelor și a plăților efectuate în plus de către un contribuabil, precum și la contribuabilii care au depus după 1 iulie 2018 dări de seamă fiscale corectate pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018.

4. Serviciul Fiscal de Stat va anula dispozițiile privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, emise pentru comiterea încălcării prevăzute la art. 253 alin. (1) din Codul fiscal privind neprezentarea documentelor aferente perioadelor de activitate de până la 1 ianuarie 2018.

5. Controalele dispuse prin decizia organului cu atribuții de administrare fiscală pe marginea contestației contribuabilului, inclusiv pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018, se vor efectua în modul general stabilit de legislația fiscală.

6. Prevederile prezentei legi nu se extind asupra controalelor efectuate de către organele responsabile în limita strict necesară și în scopul verificării autenticității actelor ce confirmă stagiul de cotizare și venitul asigurat, în temeiul cererilor persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei.

De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi și pînă la data de 20 decembrie 2018 inclusiv, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, măsurile de asigurare și/sau de executare silită se vor aplica cu următoarele particularități:
– Dispozițiile de suspendare a operațiunilor la conturile bancare, emise ca măsură de asigurare pentru nestingerea în termenul stabilit a obligațiilor fiscale la buget și/sau urmăririi sumei debitoare a contribuabilului restanțier, în partea ce ține de majorări de întîrziere și/sau amenzi calculate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi se anulează de organele emitente;

– Urmărirea restanțelor la majorări de întîrziere și amenzi prin încasarea mijloacelor bănești, inclusiv în valută străină, de pe conturile bancare ale contribuabilului restanțier și/sau a debitorului acestuia, se aplică în partea ce ține de încasarea majorărilor de întîrziere și amenzilor calculate după data intrării în vigoare a prezentei legi;

De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi și pînă la data de 20 decembrie 2018 inclusiv, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, măsurile de asigurare și/sau de executare silită se vor aplica cu următoarele particularități:
– Urmărirea restanțelor la majorări de întîrziere și amenzi prin ridicarea de la contribuabil/debitorul acestuia a mijloacelor bănești în numerar, inclusiv în valută străină, se aplică în partea ce ține de încasarea majorărilor de întîrziere și amenzilor calculate după data intrării în vigoare a prezentei legi;

– Urmărirea restanțelor la majorări de întîrziere și amenzi prin aplicarea sechestrelor și valorificarea bunurilor sechestrate și/sau gajate, se aplică în partea ce ține de încasarea majorărilor de întîrziere și amenzilor calculate după data intrării în vigoare a prezentei legi.

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele