Lista sancțiunilor stabilite de Codul fiscal

Încălcarea fiscală

Articolul din Codul fiscal (CF)

Mărimea amenzii

Împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în încăperile de producţie, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spaţiile comerciale şi în spaţiile cu o altă destinaţie, prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi documente, necesare organului fiscal, asupra problemelor care apar în timpul controlului, prin alte acţiuni sau inacţiune 253 alin. (1) 5000 lei
Neprezentarea, prezentarea tardivă, şi/sau neautentică a informaţiei conform prevederilor art. 197 alin. (32) din CF şi art. 229 alin (22) din CF 253 alin. (11) 3000 lei
Neexecutarea deciziei organului fiscal de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului 253 alin. (4) 30% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor
Neexecutarea sau executarea neconformă a prevederilor art.197 alin. (32) şi (33) din CF şi ale art. 229 alin. (22) din CF 253 alin. (41) 30% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale
Neexecutarea cerinţelor din citaţia organului fiscal pentru persoane fizice 253 alin. (5) 500 lei
Neexecutarea cerinţelor din citaţia organului fiscal pentru persoane juridice 253 alin. (5) 5000 lei
Neexecutarea cerinţelor din citaţia bancară 253 alin. (5) 5000 lei
Prezentarea tardivă a informaţiei prevăzute la art. 22611 alin. (5) din CF de către persoanele indicate la art. 22611 alin. (2) din CF 253 alin. (6) 2% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25000 de lei
Prezentarea informaţiei prevăzute la art. 22611 alin. (5) din CF neautentice de către persoanele indicate la art. 22611alin. (2) din CF 253 alin. (7) 10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50000 de lei
Neprezentarea informaţiei prevăzute la art. 22611 alin. (5) din CF de către persoanele indicate la art. 22611 alin. (2) din CF 253 alin. (8) 50% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150000 de lei
Efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi de control, în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei 254 alin. (1) 7000 lei
Efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de casă şi de control existente 254 alin. (2) 5000 lei
Neasigurarea emiterii la maşina de casă şi de control a bonului de casă de valoarea sumei real încasate/primite 254 alin. (3) 5000 lei
Neasigurarea bilanţului numerarului în maşina de casă şi de control care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar 254 alin. (4) 5000 lei

Nu se aplică dacă suma excedentului nu depăşeşte 20 de lei

Utilizarea maşinii de casă şi de control defectate care constă în neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea de identificare a softului instalat 254 alin. (5) 7000 lei
Utilizarea maşinii de casă şi de control care nu este sigilată de organul fiscal în modul stabilit 254 alin. (6) 7000 lei
Utilizarea maşinii de casă şi de control care nu este înregistrată la organul fiscal în modul stabilit 254 alin. (7) 7000 lei
Utilizarea terminalului de plată în numerar care nu este înregistrat la organul fiscal în modul stabilit 254 alin. (8) 7000 lei
Utilizarea terminalului de plată în numerar fără a emite documentul/ bonul fiscal 254 alin. (9) 5000 lei
Efectuarea transporturilor auto de călători prin servicii ocazionale, inclusiv turistice sau în regim de taxi, fără a dispune de licenţă pentru acest gen de activitate (copia autorizată a licenţei), foaie de parcurs, listă de control sau contract de prestări servicii pentru traficul intern de călători şi documente de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, în cazul în care achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar sau prin alt instrument de plată, inclusiv bon de casă emis de maşina de casă şi de control a agenţilor transportatori, a agenţiilor de vînzare a biletelor, a agenţiilor turistice sau copie a dispoziţiei de plată, constituie activitate ilicită 2541 alin (1) 3000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport
Efectuarea de către agentul transportator a transporturilor auto de călători prin servicii regulate în trafic urban, suburban, interurban, raional sau internaţional fără emiterea şi/sau raportarea biletelor (bilet – bon de casă emis de maşina de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de transport rutier între operatorul de transport rutier/întreprindere şi persoane, precum şi faptul asigurării obligatorii a persoanei) şi/sau biletelor de bagaje (bilet de bagaje – bon de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă plata şi primirea bagajelor pentru transport, precum şi faptul asigurării obligatorii a bagajelor) 2541 alin (2) 3000 lei aplicată agentului transportator
Neprezentarea, prezentarea cu întîrziere sau prezentarea organului fiscal a unor informaţii neveridice despre sediul sau despre schimbarea sediului contribuabilului, al subdiviziunilor lui 255 4000 lei

Sînt pasibile de amendă doar subdiviziunile care corespund noţiunii indicate la art.5 pct.29) din CF

Încălcarea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a prevederilor art.167 din CF 256 alin. (4) 3000 lei
Modificarea sau închiderea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a contului bancar al contribuabilului (cu excepţia conturilor de credit, de depozit la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) fără certificatul organului fiscal ori cu încălcarea regulilor stabilite de legislaţie sau neprezentarea ori prezentarea tardivă organului fiscal a informaţiei despre modificarea sau închiderea contului bancar al contribuabilului (cu excepţia conturilor de credit, de depozit la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) 256 alin. (5) 6000 lei
Efectuarea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a unor operaţiuni pe contul bancar al contribuabilului (cu excepţia conturilor de credit, de depozit la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) fără ca organul fiscal să confirme luarea la evidenţă a contului bancar deschis 256 alin. (6) 30% din sumele înscrise în acest cont
Neînregistrarea sau înregistrarea tardivă în calitate de plătitor de T.V.A. sau de subiect al impunerii cu accize 256 alin. (7) 10% din volumul de livrări impozabile, cu excepţia exportului
Neprezentarea sau prezentarea tardivă la organul fiscal de către contribuabil a informaţiei despre contul bancar deschis în străinătate 256 alin. (8) 5000 lei pentru fiecare cont bancar
Folosirea blanchetelor de documente primare de un alt model decît cel stabilit prin act normativ în vigoare, precum şi folosirea tipizatelor de documente primare plastografiate sau străine (inclusiv facturile fiscale) 257 alin. (2) Valoarea înscrisă în astfel de documente
Neasigurarea păstrării dărilor de seamă fiscale şi/sau a documentelor de evidenţă şi/sau a benzilor de control (benzilor de control pe suport electronic specializat) şi/sau lipsa totală ori parţială a evidenţei contabile, ceea ce face imposibilă efectuarea controlului fiscal 257 alin. (5) 50000 lei
Efectuarea de către agentul economic, la care este instituit post fiscal şi care a fost înştiinţat despre aceasta conform prevederilor legislaţiei în vigoare, a intrărilor/ieşirilor de mărfuri/servicii fără informarea despre aceasta a inspectorului sau a inspectoratului fiscal de stat responsabil de activitatea postului fiscal 257 alin. (8) amendă egală cu suma operaţiunilor economice respective
Neeliberarea facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele entității 2571 50% din valoarea tranzacţiei
Încălcarea termenelor stabilite de legislaţie pentru înregistrarea mijloacelor băneşti în conturile bancare ale agenţilor economici 259 alin. (1) 10% din suma neînregistrată în termen
Înregistrarea mijloacelor băneşti, obţinute din comercializarea de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii, în conturile de depozit sau în alte conturi bancare eludîndu-se conturile curente în monedă naţională sau în valută străină 259 alin. (2) 5% din suma înregistrată
Neexecutarea sau executarea tardivă a ordinului de plată şi/sau a ordinului incaso privind stingerea obligaţiei fiscale în cazul în care contribuabilul sau debitorul lui dispune de mijloace băneşti la contul bancar 259 alin. (3) 2% din suma care trebuie plătită, pentru fiecare zi de întîrziere
Încălcarea termenelor de înregistrare în conturile Trezoreriei de Stat de către instituţiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) şi alţi prestatori de servicii de plată a sumelor încasate de la contribuabil se sancţionează cu amendă 259 alin. (4) 5% din suma neînregistrată în termen, pentru fiecare zi de întîrziere
Neprezentarea sau prezentarea tardivă de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) la organul fiscal a informaţiei despre înscrierea în contul bancar al contribuabilului a mijloacelor băneşti, în cazul suspendării operaţiunilor la acest cont 259 alin. (5) 1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întîrziere
Neexecutarea sau executarea eronată de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) şi alţi prestatori de servicii de plată a ordinelor de plată privind achitarea obligaţiilor fiscale faţă de bugetul public naţional în conformitate cu rechizitele indicate de contribuabil 259 alin. (6) 200 de lei pentru fiecare caz de ordin de plată neexecutat sau executat eronat
Neprezentarea dării de seamă fiscale 260 alin. (1) 1000 lei pentru fiecare dare de seamă neprezentată, dar nu mai mult de 10000 lei pentru toate dările de seamă fiscale neprezentate
Prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale 260 alin. (2) 200 lei pentru fiecare dare de seamă prezentată tardiv, dar nu mai mult de 2000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate tardiv
Prezentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie neautentică 260 alin. (3) 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 7000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate care conţin informaţii neautentice
Neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute la art.117 şi 1171 din CF 260 alin. (4) 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată în termen, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite
Neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale 260 alin. (41) 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neînregistrate în termenele stabilite
În cazul micşorării (diminuării) venitului impozabil declarat de către contribuabilul care a aplicat cota zero la impozitul pe venit în perioada 01.01.2008 – 31.12.2011 260 alin. (5) 15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil
Neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăţilor a informaţiei specificate la art.92 alin.(4) şi (41) din CF de către persoanele care sînt obligate să reţină impozitul la sursa de plată 2601 200 lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei
Diminuarea impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice 261 alin. (4) 30% din suma diminuării
Eschivarea de la calculul şi de la plata impozitelor, taxelor 261 alin. (5) amendă în mărimea impozitului, taxei nedeclarate
Neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din anul curent, scăzîndu-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate) 261 alin. (6) amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art.228 alin.(3). Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 1000 de lei
Lipsa “Timbrelor de acciz” la mărfurile supuse accizelor pasibile de marcare obligatorie sau utilizarea unor “Timbre de acciz” falsificate ori nevalabile 262 30000 lei
Comercializarea ţigaretelor cu filtru ce nu se regăsesc în listele ce cuprind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul declarate de către agenţii economici producători şi importatori 2621 alin. (1) 50% din valoarea ţigaretelor cu filtru aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei
Comercializarea ţigaretelor cu filtru la preţuri mai mari decît preţurile maxime de vînzare cu amănuntul declarate sau, începînd cu 1 ianuarie 2009, fără indicarea preţului maxim de vînzare cu amănuntul declarat şi a datei fabricării imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru) 2621 alin. (2) 50% din valoarea ţigaretelor cu filtru, aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru) preţul şi data fabricării
Împiedicarea funcţionarului fiscal de a efectua executarea silită a obligaţiei fiscale prin alte metode decât cele prevăzute la art. 263 alin.(2)-(4) din CF 263 alin. (1) 5000 lei persoanelor fizice și 10000 lei persoanelor juridice
Neacceptarea spre păstrare de către contribuabil (reprezentantul acestuia) sau persoana lui cu funcţie de răspundere a bunurilor sechestrate 263 alin. (2) 5000 lei persoanelor fizice și 10000 lei persoanelor juridice
Delapidarea, înstrăinarea, substituirea sau tăinuirea bunurilor sechestrate de către persoana căreia i-au fost încredinţate spre păstrare sau de către persoana obligată să le asigure integritatea 263 alin. (3) valoarea bunurilor delapidate
Efectuarea de operaţiuni cu valori mobiliare sechestrate, după sistarea operaţiunilor 263 alin. (4) 20% din suma operaţiunii
Ruperea sau deteriorarea, în mod intenţionat sau din neglijenţă, a unui sigiliu legal aplicat 2631 40000 lei