Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 27-32 din 26.01.2018

Hotărârea Guvernului cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2018 (nr. 89, 24 ianuarie 2018)

Potrivit respectivei zilele de 9 martie, 30 aprilie, 24 și 31 decembrie 2018 se consideră zile de odihnă, iar zilele de 3 martie, 21 aprilie, 8 și 15 decembrie 2018 – zile lucrătoare.

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007 (nr. 96, 24 ianuarie 2018)

Hotărârea Guvernului nr. 1516 din 29 decembrie 2007 „Privind modul de înregistrare a prețurilor maxime de vânzare cu amănuntul la țigaretele cu filtru” se modifică și se completează după cum urmează:
1) în denumirea și cuprinsul hotărârii, după cuvintele „țigarete cu filtru”, la orice formă gramaticală, se introduc cuvintele „și fără filtru”;
2) la punctul 2, cuvintele „plătitorii accizelor” se substituie cu cuvintele „subiecții impunerii”;
3) la punctul 3, cuvintele „plătitorul de accize – producătorul,” se substituie cu cuvintele „antrepozitarul autorizat”;
4) la punctul 4, cuvintele „plătitorul de accize – importatorul” se substituie cu cuvintele „subiectul impunerii care importă”;
5) punctul 5 va avea următorul cuprins:
„5. Declaraţia privind preţul maxim de vânzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru și fără filtru se prezintă de către subiectul impunerii la Serviciul Fiscal de Stat sau Serviciul Vamal, care va efectua procedura de vămuire cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de aplicarea noilor preţuri maxime de vânzare cu amănuntul la ţigaretele specificate în declaraţie.”;
6) la punctele 6 și 7, cuvintele „plătitorul de accize” se substituie cu cuvintele „subiectul impunerii”.

Țigaretele fără filtru scoase din antrepozit fiscal sau importate până la 1 ianuarie 2018, pentru care au fost calculate și achitate accizele conform cotelor stabilite până la 1 ianuarie 2018, pot fi comercializate pînă la epuizarea stocului acestora fără stabilirea, declararea și imprimarea pe pachet a prețului maxim de vânzare cu amănuntul conform prezentei hotărîri.

La efectuarea inventarierii, conform art. 1251 din Codul fiscal, a stocului de țigarete fără filtru importate pînă la 1 ianuarie 2018, subiecții impunerii aplică cota ad valorem la prețul minim de vânzare cu amănuntul stabilit la data importului acestor țigarete.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 09 din 15.01.2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (forma DAJ17)

Prin Ordinul respectiv se aprobă formularul tipizat Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiţiei (forma DAJ17), conform anexei nr.1, și Modul de completare a acestuia, conform anexei nr.2.

Totodată, se abrogă Ordinul Ministerului Finanțelor nr.72 din 25 mai 2015 cu privire la aprobarea formularului-tip Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc şi a Modului de completare a acestuia (Monitorul Oficial, 2015, nr.131-138, art.885).

Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularelor aprobate, este perioada fiscală a anului 2017, inclusiv pentru contribuabilii care şi-au modificat perioada fiscală în conformitate cu art.121 alin.(4) din Codul fiscal.

Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 09 din 15.01.2018intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, deci astăzi, 26.01.2018.

Formularul respectiv va fi utilizat de către:

 • Notari;
 • Executori judecătorești;
 • Cabinetul avocatului;
 • Avocați-stagiari;
 • Administratori autorizați;
 • Mediatori;
 • Experți judiciari.

Noul formular are 2 anexe: Anexa 1D (Ajustarea (majorarea/micșorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislației fiscale) şi Anexa 2D (Scutiri).

Impozitarea persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei este stabilită de prevederile capitolul 101 din Codul fiscal. Potrivit acestora, cota impozitului pe venit pentru persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei constituie 18% din obiectul impunerii.

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (forma DAJ17) se va prezinta nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215 din 28 decembrie 2015 (nr. 162, 28 decembrie 2017)

În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.215 din 28 decembrie 2015, se operează modificări şi completări.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (nr. 08, 15 ianuarie 2018)

Prin Ordinul respectiv se aprobă se aprobă:
– formularul tipizat Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17), conform anexei nr.1;
– Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale, conform anexei nr.2.

Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului aprobat, este perioada fiscală a anului 2017.

Darea de seamă respectivă va fi întocmită de către:

 • Asociațiile obștești;
 • Fundațiile;
 • Organizațiile filantropice;
 • Cultele religioase și organizațiile social-politice;
 • Publicațiile periodice și agențiile de presă;
 • Alte tipuri de organizații necomerciale.

Noul formular include şi Anexa 1D – Raportul finaciar privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală, în care se indică utilizarea sumelor primite în urma desemnări procentuale conform destinației sau contrar destinației pe tipuri de cheltuieli.

Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17) se va prezinta nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.158 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018” (nr. 13, 19 ianuarie 2018)

În scopul ajustării Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările întroduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începând cu anul 2018, în Ordinul ministrului finanțelor nr. 158 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 451-463/2304) se operează modificări şi completări.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 16 din 14 ianuarie 2013 (nr. 19, 18 ianuarie 2018)

Se modifică Ordinul IFPS nr. 16 din 14 ianuarie 2013 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 alin. (9) și art. 22611 alin. (2) din Codul fiscal după
cum urmează:
1) pct. 4 va avea următorul cuprins:
„4. Persoanele indicate la pct. 3 al prezentului Ordin vor transmite informația în formă electronică prin intermediul portalului www.servicii.sfs.md, care se va confirma cu semnătura electronică eliberată de către unul dintre prestatorii de servicii acreditați în domeniul semnăturii electronice avansate calificate din Republica Moldova.”