Monitorul Oficial nr. 1-6 din 05.01.2018

Legea contabilității și raportării financiare (nr. 287, 15 decembrie 2017)

Prezenta lege stabilește cadrul normativ de bază, principiile și cerinţele generale şi mecanismul de reglementare în domeniul contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova.

Prezenta lege transpune parțial Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/19 din 29 iunie 2013.

Potrivit Legii sunt următoarele categorii de entități și grupuri:
1. Entitatea micro este entitatea care, la data raportării, nu depășește limitele a două dintre următoarele criterii:
a) totalul activelor – 5600000 de lei;
b) veniturile din vînzări – 11200000 de lei;
c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 10.

2. Entitatea mică este entitatea care, nefiind entitate micro, la data raportării, nu depășește limitele a două dintre următoarele criterii:
a) totalul activelor – 63600000 de lei;
b) veniturile din vânzări – 127200000 de lei;
c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 50.

3. Entitatea mijlocie este entitatea care, nefiind entitate micro sau entitate mică, la data raportării, nu depășește limitele a două dintre următoarele criterii:
a) totalul activelor – 318000000 de lei;
b) veniturile din vînzări – 636000000 de lei;
c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 250.

4. Entitatea mare este entitatea care, la data raportării, depășește limitele a două dintre următoarele criterii:
a) totalul activelor – 318000000 de lei;
b) veniturile din vînzări – 636000000 de lei;
c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 250.

5. Grupul mic este grupul constituit din entitatea-mamă și entitățile-fiice care urmează să fie incluse în consolidare și care, la data raportării entității-mamă, luate în ansamblu, nu depășesc limitele a două dintre următoarele criterii:
a) totalul activelor – 80300000 de lei;
b) veniturile din vînzări – 160600000 de lei;
c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 50.

6. Grupul mijlociu este grupul care, nefiind grup mic, este constituit din entitatea-mamă și entitățile-fiice ce urmează să fie incluse în consolidare, care, la data raportării entității-mamă, luate în ansamblu, nu depășesc limitele a două dintre următoarele criterii:
a) totalul activelor – 401500000 de lei;
b) veniturile din vînzări – 803100000 de lei;
c) numărul mediu al salariaților în cursul perioadei de gestiune – 250.

7. Grupul mare este grupul constituit din entitatea-mamă și entitățile-fiice ce urmează să fie incluse în consolidare, care, la data raportării entității-mamă, luate în ansamblu, depășesc limitele a două dintre următoarele criterii:
a) totalul activelor – 401500000 de lei;
b) veniturile din vînzări – 803100000 de lei;
c) numărul mediu al salariaților în cursul perioadei de gestiune – 250.

Entitatea sau grupul trece dintr-o categorie în alta dacă, la data raportării, pentru ultimele două perioade de gestiune, depășește sau încetează să mai depășească limitele a două dintre criteriile categoriei la care se atribuie.

Criteriile de atribuire a categoriei se aplică în scopul contabilității și raportării financiare și nu se aplică entităților enumerate la art. 2 lit. d)–f), precum și entităților de interes public.

Entitățile micro și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, după înregistrarea acestora ca plătitori ai taxei pe valoare adăugată, țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situaţii financiare prescurtate conform SNC, cu excepția societăților de investiții, societăților financiare holding, societăților financiare holding mixte, societăților financiare nonbancare și societăților holding cu activitate mixtă, care întocmesc situații financiare în conformitate cu alin. (2) și (3).

Entitățile mici țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situaţii financiare simplificate conform SNC.

Entitățile mijlocii și entitățile mari țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situaţii financiare complete conform SNC.

Entităţile de interes public țin contabilitatea în partidă dublă şi întocmesc situaţii financiare conform IFRS.

Organizaţiile necomerciale și reprezentanțele entităților nerezidente țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situaţii financiare conform indicaţiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanţelor.

Persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, pînă la înregistrarea acestora în calitate de plătitori ai taxei pe valoare adăugată, persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și birourile înființate de acestea țin contabilitatea în partidă simplă în baza contabilității de casă, fără întocmirea situaţiilor financiare, conform indicaţiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanţelor.

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

De la data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile Legii contabilităţii nr. 113/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27–34, art. 61) se aplică doar față de autoritățile/instituțiile bugetare.

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 212, 1 decembrie 2017)

Prin Legea respectivă se modifică şi se completează un şir de acte legislative, şi anume:
– Legea nr. 1545/1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti,
– Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003,
– Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004,
– Legea nr. 87/2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti,
– Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014.

Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 354, 27 decembrie 2017)

Potrivit respectivei hotărâri, se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 6.5 la sută anual.

Totodată, se mențin ratele de dobândă:
a) la creditele overnight la nivelul actual de 9.5 la sută anual;
b) la depozitele overnight la nivelul actual de 3.5 la sută anual.

De asemenea, se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40.0 la sută din baza de calcul.

La fel, se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.