Monitorul Oficial nr. 119-126 din 14.04.2017

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție (nr. 221, 11 aprilie 2017)

Prin Hotărârea respectivă Guvernul aprobă Regulamentul privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție, compus din următoarele capitole:
I. Dispoziții generale
II. Determinarea termenului de prescripţie pentru obligațiile fiscale
III.Determinarea termenului de prescripţie pentru sumele obligației fiscale plătite în plus
IV. Procedura de adoptare a deciziei privind stingerea obligaţiei fiscale al cărei termen de prescripţie a expirat
V. Procedura de stingere a obligaţiilor fiscale şi/sau anularea sumelor plătite în plus al căror termen de prescripţie a expirat.
Anexa nr. 1 la Regulament – modelul Deciziei privind repunerea în termen a obligației fiscale și/saua sumelor plătite în plus al căror termen de prescripție a expirat
Anexa nr. 2 la Regulament – modelul Deciziei Consiliului local privind repunerea în termen a obligației fiscale al cărei termen de prescripție a expirat
Anexa nr. 3 la Regulament – modelul Deciziei privind stingerea obligației fiscale al cărei termen de prescripțiea expirat
Anexa nr. 4 la Regulament – modelul Deciziei Consiliului local privind stingerea obligației fiscale al cărei termen de prescripție a expirat
Anexa nr. 5 la Regulament – modelul Deciziei privind suspendarea termenului de prescripție a obligației fiscale
Anexa nr. 6 la Regulament – modelul Deciziei Consiliului local privind suspendarea termenului de prescripțiea obligației fiscale
Anexa nr. 7 la Regulament – modelul Actului de constatareAnexa nr. 8 la Regulament – modelul Registrului evidenței deciziilor privind stingerea/suspendarea termenului de prescripție a obligației fiscale

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special (nr. 13, 4 aprilie 2017)

Prin ordinul respectiv se aprobă Regulamentul privind eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, conform anexei.

Serviciul Fiscal de Stat asigură contribuabililor posibilitatea de a comanda următoarele tipuri de formulare:
a) actul de achiziţie a mărfurilor;
b) actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
c) bonul de plată;
d) chitanța de recepţie a plăţilor nefiscale (1-SF);
e) chitanţa de recepţie a plăţilor fiscale (2-SF);
f) factura;
g) anexa la factură;
h) factura fiscală;
i) anexa la factura fiscală;
j) foaie de parcurs pentru autoturisme;
k) foaie de parcurs pentru autocamioane;
l) foaie de parcurs pentru autobuze;
m) borderou de achiziţie a laptelui.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat privind stabilirea razelor de deservire și activitate a unor subdiviziuni din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (nr. 144, 6 februarie 2017)

Prin ordinul dar se stabilesc razele de deservire și de activitate a unor subdiviziuni ale Serviciului Fiscal de Stat conform anexei.

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.

Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor prezentului ordin, se abrogă Ordinul IFPS nr. 178 din 29.03.2012 privind stabilirea razelor de deservire a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, a direcțiilor administrare fiscală din subordinea IFS mun. Chișinău și IFS UTA Găgăuzia.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012 (nr. 523, 31 martie 2017)

Prezentul Ordin modifică și completează prevederile Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 299 din 2 mai 2012.

Aspectele importante privind modificările și completările prin Ordinul menționat sunt:
1. Instrucțiunea se completează cu punctul 171) cu următorul cuprins:„171. Persoanele fizice care desfășoară activitate independentă vor depune cerere (aprobată de Ministerul Finanțelor) la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială își are adresa de domiciliu/reședința, prin care se va înregistra/înceta activitatea independentă, precum și înregistra/radia din evidență mașinile de casă și control (MCC). În scopul luării în evidență fiscală a persoanelor fizice care practică activități independente și înregistrării mașinilor de casă și control, acestea la cerere vor anexa următoarele documente:
– copia buletinului de identitate;
– copia notificării privind inițierea activității de comerț;
– copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piața internă;
– contractul privind asistența tehnică pentru MCC;Cartea tehnică;
– Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC;
– Registrul MCC;
– instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC;
– copia documentului eliberat de instituția financiară ce confirmă deschiderea conturilor bancare.
Copiile documentelor nominalizate se legalizează de către contribuabil prin aplicarea semnăturii. Pentru încetarea activităţi independente și radierea din evidență a mașinii de casă și control persoana fizică vaprezenta următoarele documente:
– cerere (se bifează încetarea activității independente);
– Cartela de înregistrare a MCC;
– Cartea tehnică (pașaportul);
– Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC;
– Registrul MCC;
– informație despre închiderea conturilor bancare”;
2. Modelul Confirmării (Anexa nr.1B) se expune în redacție nouă.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea anexelor nr.1 şi nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 129-O, 11 aprilie 2017)