Monitorul Oficial nr. 229-243 din 07 iulie 2017

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 104, 9 iunie 2017)

Prin legea respectivă se modifică și se completează Codul fiscal, Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.

Modificările operate în Codul fiscal ţin de reglementarea procesului de lichidare a entităților.

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Lege pentru completarea Legii nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător (nr. 106, 9 iunie 2017)

Prin Legea ]n cauză, Legea nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător se completează cu articolul 121 “Încheierea acordurilor de investiții” cu următorul cuprins:
(1) În scopul reducerii riscurilor investiționale și al stabilirii suportului acordat de către stat pentru proiectele investiționale strategice, Guvernul, în limitele competenței, poate încheia acorduri de investiții privind realizarea acestor proiecte.

(2) Proiecte investiționale strategice sînt proiectele investiționale realizate în scopul executării prevederilor programelor și strategiilor de stat și care contribuie la creșterea economiei naționale sau au un impact pozitiv asupra dezvoltării socioeconomice stabile a țării.

(3) Criteriile privind determinarea și selectarea proiectelor investiționale strategice, modul de elaborare (inclusiv elementele de structură), de încheiere și de monitorizare a implementării acordurilor de investiții, precum și drepturile și obligațiile investiționale sînt stabilite de către Guvern.

(4) Acordurile de investiții încheiate de către Guvern nu pot oferi investitorului facilități fiscale și vamale și nici nu pot conține prevederi în detrimentul altui agent economic care activează pe teritoriul Republicii Moldova.

(5) În cazul în care acordurile de investiții urmează să dispună de statut de tratat internațional, acestea vor fi încheiate respectînd prevederile Legii nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova.”

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 (nr. 485, 29 iunie 2017)

În scopul asigurării îndeplinirii prevederilor art.2 din Legea nr. 239 din 13 octombrie 2016 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 Guvernul aprobă Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020.

Hotărârea Guvernului cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 511, 5 iulie 2017)

În vederea executării prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, Guvernul abrogă unele hotărâri ale Guvernului, şi anume:

1. Hotărârea Guvernului nr. 843 din 18 decembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declarației privind accizele şi modul de evidență a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193-196, art. 952).

2. Hotărârea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012 „Privind Declarația cu privire la impozitul pe venit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 170-174, art. 660).

3. Hotărârea Guvernului nr. 101 din 5 februarie 2013 „Cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 31-35, art. 150).

4. Hotărârea Guvernului nr. 671 din 19 august 2014 „Pentru modificarea Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declarației privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 843 din 18 decembrie 2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 249-255, art. 711).

5. Punctul 17 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 632 din 11 septembrie 2015 „Cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258-261, art. 723).

6. Hotărârea Guvernului nr. 834 din 1 decembrie 2015 „Pentru aprobarea formularului CET15 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și a Regulamentului privind modul de completare a acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 332-339, art. 941).

7. Hotărârea Guvernului nr. 4 din 18 ianuarie 2016 „Pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 101 din 5 februarie 2013” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 13-19, art. 16).

8. Hotărârea Guvernului nr. 836 din 5 iulie 2016 „Privind aprobarea formularului-tip aferent activității şi veniturilor nerezidenților şi a modului de completare a acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 898).

9. Hotărârea Guvernului nr. 1410 din 27 decembrie 2016 „Cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 1 decembrie 2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 478-490, art. 1499).

Formularele tipizate aprobate prin hotărârile Guvernului care se abrogă sînt valabile pentru declararea obligației fiscale pentru perioada fiscală 2016.

Hotărârea Guvernului cu privire la constituirea Instituției Publice „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” (nr. 521, 5 iulie 2017)

În temeiul art. 15 alin. (3), art. 37 lit. a) din Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, art. 14 alin. (7) și art. 32 alin. (2) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate, autoritatea administrativă „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” se reorganizează, prin transformare, în Instituţia Publică „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură”.

Funcția de fondator al Instituţiei Publice „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” se exercită, în numele Guvernului, de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Instituția Publică „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” este succesorul de drepturi şi obligaţii al autorității administrative „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură”.

Totodată, se aprobă:
1) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Instituției Publice „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură”, conform anexei nr. 1;
2) structura Instituției Publice „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură”, conform anexei nr. 2;
3) modificările şi completările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, conform anexei nr. 3.

Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 233-O, 16 iunie 2017)

Prin ordinul respectiv se modifică Anexa nr.8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, după cum urmează:
1.1 codificarea 2081 şi denumirea postului vamal se vor exclude;
1.2 după codul 2240 se introduce un cod nou: 2241 ZCV CRIULENI (Criuleni 14, 18) (PVIC)

Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (nr. 162, 28 iunie 2017)

Prin hotărârea dată se diminuează rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1.0 puncte procentuale, de la 9.0 până la 8.0 la sută anual.

Totodată, se diminuează ratele de dobândă:
a) la creditele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 12.0 până la 11.0 la sută anual;
b) la depozitele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 6.0 până la 5.0 la sută anual.

Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40.0 la sută din baza de calcul.

De asemenea, se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.