Monitorul Oficial nr. 244-251 din 14 iulie 2017

Legea privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 109, 9 iunie 2017)

Prin derogare de la prevederile Legii fondului rutier nr. 720/1996, ale Codului fiscal nr. 1163/1997, Legii nr. 1347/1997 privind deșeurile de producție și menajere, Legii nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal, Legii nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, Legii nr. 1054/2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV al Codului fiscal, Codului vamal nr. 1149/2000, Legii nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor, Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014, Legii nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, activitatea vamală în cadrul controlului în comun la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, prevăzute de Guvern, se va desfășura în baza procedurii stabilite de Guvern.

Guvernul este împuternicit să stabilească scutiri de la unele taxe, drepturi de import, drepturi de export, de asemenea să stabilească măsuri de politică economică.

Prin derogare de la art. 40 din Legea nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră poate lua decizia de relaxare a controalelor la trecerea frontierei de stat în punctele de trecere cu control în comun, prin reorganizarea unor atribuţii de control, în funcție de angajamentele Republicii Moldova ce rezultă din acordurile internaţionale cu autorităţile altor state sau de alte circumstanțe care nu permit efectuarea controlului în modul stabilit.

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 88, 8 iunie 2017)

Prin Ordinul respectiv se operează modificări şi completări în Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015.

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării, cu excepția punctelor 1.1, 1.2.1 – 1.2.7 și 1.2.14 care intră în vigoare la 1 ianuarie 2017, și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova privind aprobarea formularului CET15 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia (nr. 102, 3 iulie 2017)

Prin Ordinul respectiv se aprobă:
– Formularul CET15 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, conform anexei nr. 1;
– Regulamentul privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15), conform anexei nr. 2.

Totodată, se abrogă ordinul Ministerului Finanțelor nr. 56 din 27 martie 2017 privind aprobarea formularului Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi Modul de completare a acesteia.

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (14.07.2017).

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi al Ministerului Mediului al Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat (nr. 103/56, 3 iulie 2017)

În scopul stabilirii mecanismului de restituire a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat și în conformitate cu art. 176 alin. (1) din Codul fiscal:

1. Se aprobă Regulamentul privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, conform anexei la prezentul ordin.

2. Se supun restituirii în conformitate cu prevederile prezentului Regulament doar plățile pentru poluarea mediului încasate la conturile trezoreriale, până la 31 decembrie 2016.

3. Responsabilitatea executării prevederilor ordinului în cauză se pune în sarcina Instituțiilor implicate, în măsura și corespunzător obligațiilor impuse.

4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se plasează pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md, Ministerului Mediului www.mediu.gov.md.

Ordinul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova cu privire la aprobarea formei declarației de fondare a biroului individual și a biroului asociat de expertiză judiciară (nr. 513, 3 iulie 2017)

Prin ordinul respectiv se aprobă:
1. Forma declarației de fondare a biroului individual de expertiză judiciară, conform anexei nr. 1;
2. Forma declarației de fondare a biroului asociat de expertiză judiciară, conform anexei nr. 2.

Ordinul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al probaţiunii și a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului raional consultativ al probaţiunii (nr. 529, 7 iulie 2017)

În temeiul art. 19 din Legea nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 13-19, art. 29) și pct. 9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 212-215, art. 799), cu modificările ulterioare, se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al probaţiunii, conform anexei nr. 1.

Totodată, se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului raional consultativ al probaţiunii, conform anexei nr. 2 la prezentul Ordin.

Indicii preţurilor de consum

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind indicele preţurilor de consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) în luna iunie 2017 faţă de decembrie 2016:

Ianuarie – 101,2%
Februarie – 102,4%
Martie – 102,8%
Aprilie – 104,3%
Mai – 105,3%
Iunie – 104,8%

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 13 din 4 aprilie 2017 (nr. 199, 3 iulie 2017)

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 13 din 4 aprilie 2017 cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 119-126, art. 815) se modifică după cum urmează:
a) în pct. 2 din Regulamentul privind eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special literele „f) factura” și „g) anexa la factură” se exclud;
b) în pct. 3 din Regulamentul privind eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special cuvintele „de întreprinzător” se exclud.

Se admite utilizarea de către entități a formularelor facturii și anexelor la ele până la epuizarea deplină a stocurilor aflate la entități și Serviciul Fiscal de Stat.

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor stabilite la pct. 1 lit. a), care intră în vigoare la data de 28 octombrie 2017.