Monitorul Oficial nr. 252 din 19.07.2017

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 123, 7 iulie 2017)

Prin Legea respectivă se modifică şi se completează Codul fiscal nr. 1163/1997 după cum urmează:
1. La articolul 92:
în denumirea articolului, cuvintele „impozitele reţinute” se substituie cu textul „impozitele, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate la sursa de plată”;
la alineatul (2), textul „Dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată” se substituie cu textul „Dările de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”.

2. La articolul 129:
punctul 9), după cuvîntul „taxelor,” se introduce textul „primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii,”;
la punctul 91), după textul „primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală,” se introduce textul „contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii,”.

3. La articolul 187:
alineatul (1) se completează în final cu textul „ , pentru primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii”;
la alineatul (2), cuvintele „şi taxele” se substituie cu textul „ , taxele, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii”;
la alineatul (3), literele d), f) şi h) vor avea următorul cuprins:
„d) tipul impozitului, al taxei, al primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;”
„f) cota impozitului, a taxei, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;”
„h) suma impozitului, a taxei, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;”.

Totodată, prin Legea respectivă se efectuează modificări şi completări în Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 şi Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, prezenta lege se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2018, cu excepția art. V, care se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2019, și a art. VII, care intră în vigoare la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Carnetele de muncă eliberate până la data de 1 ianuarie 2019 rămân opozabile terţilor, în condiţiile stabilite de legislaţia aplicabilă, până la data de 1 ianuarie 2019.