Monitorul Oficial nr. 265-276 din 28.07.2017

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată (nr. 133, 7 iulie 2017)

Prin legea în cauză se modifică şi se completează după cum urmează Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată:
1. La articolul 25:
titlul va avea următorul cuprins: „Articolul 25. Înstrăinarea/dobîndirea părții sociale”;
articolul se completează cu alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins:
„(11) În cazul dobîndirii părții sociale prin succesiune, succesorul dobîndește de drept calitatea de asociat de la data operării modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice dacă actul de constituire nu prevede că dobîndirea acestei calități este condiționată de acordul asociaților.

În cazul în care actul de constituire prevede că dobîndirea de către succesor a calității de asociat este condiționată de acordul asociaților, iar acordarea unei astfel de calități succesorului îi este refuzată, atunci orice asociat sau societatea sînt obligați să dobîndească partea socială a succesorului la un preț nu mai mic decît cel mai mare preț dintre prețurile oferite de asociat/asociați sau de societate și prețul determinat pe baza valorii activelor nete la data prezentării de către succesor a actului ce atestă dreptul asupra părții sociale dobîndite prin succesiune.

Valoarea activelor nete se confirmă de către un auditor. La acordul părților, prețul părții sociale va fi determinat de un evaluator. Cheltuielile pentru confirmarea valorii activelor nete de către auditor sau, după caz, cheltuielile pentru evaluare vor fi suportate de către societate.

La dobîndirea părții sociale de la succesor de către asociat/asociați sau societate, prevederile art. 24 alin. (5) și ale art. 26 alin. (2)–(6) se aplică în mod corespunzător.

(12) În cazul în care, în termen de 3 luni de la data prezentării de către succesor a actului ce atestă dreptul asupra părții sociale dobîndite prin succesiune, niciunul dintre asociați și nici societatea nu dobîndesc partea socială, succesorul dobîndește de drept calitatea de asociat, fiind în drept să solicite operarea modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice în conformitate cu art. 30.”.

Articolul 30 va avea următorul cuprins: „Articolul 30. Înregistrarea înstrăinării/dobîndirii părții sociale

(1) Partea socială se consideră de drept a dobînditorului, în condițiile prezentei legi, de la data operării în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificării privind înstrăinarea/dobîndirea părții sociale, fără a fi necesară modificarea în acest sens a actului de constituire al societății.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), modificarea privind înstrăinarea/dobîndirea părții sociale va fi operată în Registrul de stat al persoanelor juridice la prezentarea actului juridic de înstrăinare/dobîndire autentificat notarial, a hotărîrii judecătorești sau certificatului de moștenitor.”

La articolul 42 alineatul (2), cuvintele „prin hotărîre judecătorească sau prin lege” se substituie cu textul „prin lege, prin hotărîre judecătorească sau prin act de constituire al societății”.

Lege pentru completarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior (nr. 134, 7 iulie 2017)

Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior se completează cu articolul 201 cu următorul cuprins: „Articolul 201. Restricții în domeniul comerțului cu amănuntul
(1) Se interzice utilizarea/comercializarea pungilor de transport fabricate din plastic, cu sau fără mîner, cu grosimea peretelui egală sau mai mare de 50 de microni, furnizate consumatorilor la punctele de vînzare de bunuri, începînd cu 1 ianuarie 2019.

(2) Se interzice utilizarea/comercializarea pungilor din plastic subțire, cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni, cu excepția celor care sînt utilizate ca ambalaj, începînd cu 1 ianuarie 2020.

(3) Se interzice utilizarea/comercializarea pungilor din plastic foarte subțire, cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, cu excepția celor care sînt utilizate ca ambalaj, începînd cu 1 ianuarie 2021.”

Guvernul, în termen de 6 luni, va pune în concordanță actele sale normative cu prezenta lege.

Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (nr. 599, 26 iulie 2017)

Prin hotârârea respectivă se modifică și se completează Hotărârea Guvernului nr.697 din 22 august 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 256-260, art. 745).

Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 600, 26 iulie 2017)

Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 26 februarie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 49-52, art.158), se modifică după cum urmează:

1) la punctul 4 litera d), textul „comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar” se substituie cu textul „înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi pe părţi componente ale acestora,”;

2) la punctul 5, textul „se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar” se substituie cu textul „sînt înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi pe părţi componente ale acestora,”.

Ordinul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova cu privire la aprobarea formularului licenței pentru desfășurarea activității notariale (nr. 569, 20 iulie 2017)

Prin Ordinul respectiv se aprobă formularul licenței pentru desfășurarea activității notariale, conform anexei.

Licența pentru desfășurarea activității notariale se confecționează pe suport de hîrtie, fundal galben, format A4, iar pe fundal se imprimă o reţea de protecţie.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încalcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a şedinţei de examinare (nr. 166, 19 iunie 2017)

În vederea facilitării comunicării contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat, asigurării posibilității contribuabililor de a participa la examinarea cazului de încalcare a legislației sau examinare a contestațiilor, fără suportarea de către aceștia a unor cheltuieli suplimentare pentru deplasarea în afara unității administrativ-teritoriale unde au sediul/adresa juridică/domiciliul, în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) pct. 4) din Codul fiscal, se aprobă Regulamentul privind examinarea la distanță a cazurilor de încalcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a şedinţei de examinare, conform anexei.

Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării.

Regulament respectiv stabilește procedura de examinare la distanță a cazurilor de încalcare a legislației și a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a şedinţei de examinare, arhivarea şi păstrarea înregistrărilor video și audio digitale, eliberarea copiilor înregistrărilor video și audio la solicitare contribuabilului şi menţinerea sistemului digital de înregistrare video și audio în stare funcţională.

Prevederile Regulamentului sunt aplicabile în cazul în care contribuabilul a optat pentru examinarea cazului de încălcare/a contestației la distanță cu ajutorul Sistemului unic de comunicare online al SFS.

Prevederile Regulamentului sunt aplicabile pentru reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat și a contribuabililor, implicați în procesul de examinare la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor cu înregistrarea video și audio digitală.