Monitorul Oficial nr. 30-39 din 03.02.2017

Lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016–2020 (nr. 239, 13 octombrie 2016)

În vederea asigurării procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova și a dezvoltării echilibrate a regiunilor de dezvoltare, Parlamentul a adoptat prezenta lege ordinară prin care se aprobă Strategia națională de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020.

Conform prevederilor legale, Strategia națională de dezvoltare regională (în continuare – Strategie) este principalul document de planificare a dezvoltării regionale în Republica Moldova, care reflectă cadrul strategic național în domeniu și introduce mecanismele naționale ale acestei dezvoltări.

Prezenta Strategie, fiind un document de politici publice, descrie și analizează situația existentă în domeniu, identifică viziunea și obiectivele strategice de dezvoltare regională în perspectiva anului 2020. De asemenea, Strategia definește instrumentele și mecanismele de realizare a obiectivelor, formulează riscurile posibile și previzionează impactul așteptat în urma desfășurării activităților ei.

Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 297, 22 decembrie 2016)

Art. 29 alin. (1) din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
„d1) pentru participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat;”. De asemenea, articolul respectiv se completează cu un nou alineat – (51) cu următorul cuprins:
„(51) Mărimea în procente a sporului pentru participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență și categoriile de personal care beneficiază de acesta se stabilesc de Guvern.”

Totodată, prin art. II. din Legea nr. 297 au fost înfăptuite modificări și la art. 25 din Legea cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008.

Leagea nr. 297 intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanțelor despre aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucțiunii de completare a acesteia (nr. 5, 11 ianuarie 2017)

Prin ordinul respectiv se aprobă formularul Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucțiunii de completare a acesteia. Obligația de prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului o vor avea subiecții specificați la articolul 2 alin. (1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25.02.1998.