Monitorul Oficial nr. 301-315 din 18.08.2017

Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 157, 20 iulie 2017)

Prin Legea respectivă au loc un şir de modificări şi completări operate în Codul muncii

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 632, 14 august 2017)

Punctul 38 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002, va avea următorul cuprins:
„38. Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizației lunare pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani nu poate depăși suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieșind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern.”

Punctul 70 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005, va avea următorul cuprins:
„70. Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale prevăzute la pct. 12 și pct. 37 lit. a) nu poate depăși suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieșind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern.”

Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1245 din 15 noiembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:
1) la punctul 6, litera a) va avea următorul cuprins:
„a) tatălui copilului nou-născut i s-a acordat, la cerere, concediu paternal la unitatea de la locul de muncă de bază în primele 56 de zile de la data nașterii copilului”;
2) punctul 7 va avea următorul cuprins:
„7. Cererea pentru stabilirea indemnizației paternale se depune personal de către tatăl sau mama copilului, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale (în continuare – casa teritorială) de la locul de domiciliu sau reşedinţă ori la casa teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază sau în mod electronic prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) ori al paginii web oficiale a Casei Naționale (www.cnas.md).
Cererea se depune conform modelului stabilit de Casa Națională.”

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2016 (nr. 115, 7 august 2017)

Prin prezentul ordin a fost publicat în Monitorul Oficial Raportul privind executarea bugetului de stat pentru anul 2016.

Indicii preţurilor de consum

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind indicele preţurilor de consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) în luna iulie 2017 faţă de decembrie 2016:
Ianuarie – 101,2%
Februarie – 102,4%
Martie – 102,8%
Aprilie – 104,3%
Mai – 105,3%
Iunie – 104,8%
Iulie – 103,8%