Monitorul Oficial nr. 340-351 din 22.09.2017

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012 (nr. 740, 18 septembrie 2017)

Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova”, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) în Regulament:
a) la punctul 2, textul „care îndeplinesc lucrări şi servicii în conformitate cu contractul (acordul) încheiat” se substituie cu textul „care practică activități de voluntariat în conformitate cu Legea voluntariatului nr.121 din 18 iulie 2010”;
b) la punctul 7 alineatul trei, cuvintele „însemnărilor efectuate în paşaport la punctele de trecere şi control la frontieră” se substituie cu cuvintele „documentelor de călătorie”;
c) la punctul 9, alineatul trei va avea următorul cuprins:
„Delegarea în străinătate a conducătorilor și funcționarilor din cadrul autorităților administraţiei publice locale de nivelul întîi se realizează prin dispoziția primarului sau a persoanei care îl înlocuiește, în condițiile legii. Delegarea în străinătate a conducătorilor și funcționarilor din cadrul autorităților administraţiei publice locale de nivelul al doilea se realizează prin dispoziția primarului general, președintelui raionului sau a persoanelor care îi înlocuiesc, în condițiile legii. Delegarea în străinătate a funcționarilor din cadrul Comitetului executiv al UTA Găgăuzia se realizează în baza dispoziției bașcanului sau a persoanei care îl înlocuiește, în condițiile legii.”;
d) la punctul 11 alineatul unu, după textul „efective în deplasare” se introduce textul „ , inclusiv pentru ziua plecării și ziua sosirii”;
e) în titlul capitolului VI, precum şi punctele 13 și 14, cuvîntul „mediu” se exclude;
f) titlul capitolului VII va avea următorul cuprins: „VII.
CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT”;
g) punctul 15:
la alineatul unu, textul „ , cu excepţia taximetrelor, la tarifele clasei economice” se substituie cu cuvintele „la tarifele clasei econom, cu excepţia taximetrelor”;
după alineatul doi se introduce următorul alineat:
„Pentru salariații delegați, conform categoriei a II-a specificate în anexa nr.1 la prezentul Regulament, se permite procurarea biletelor cu o clasă superioară celei econom în cazul zborurilor cu o durată mai mare de 5 ore este delegat pentru o activitate în interes de serviciu, cu excepția delegării în scopuri de instruire (seminare, ateliere de lucru sau alte tipuri de dezvoltare profesională).”;
h) titlul capitolului VIII va avea următorul cuprins: „VIII.
CHELTUIELI PENTRU LOCAŢIUNE”;
i) punctul 25:
la alineatul unu, după cuvintele „alte plăţi” se introduce textul „confirmate documentar (invitație, scrisoare electronică, alte documente emise de organizator)”;
se completează cu următorul alineat:
„În cazul în care ziua plecării și/sau sosirii diferă de perioada pentru care au fost acordate mijloace financiare de organizator, diurna aferentă acestor zile va fi achitată de angajator.”;
j) la punctul 26 alineatul unu, cifra „100” se substituie cu cifra „50” și cuvintele „în conformitate cu normele ţării în care se deplasează delegatul” – cu cuvintele „conform plafonului stabilit pentru fiecare țară”;
k) la punctul 28 alineatul unu, după cuvintele „executarea lucrărilor” se introduce textul „în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice și poştale, lucrărilor” și se completează în final cu textul „ , în conformitate cu
Hotărîrea Guvernului nr. 632 din 24 august 1994”;
l) titlul capitolului X va avea următorul cuprins: „X. ALTE CHELTUIELI CE ŢIN DE DELEGARE”;
m) punctul 29:
la litera a), cuvintele „paşaportului străin şi a” se exclude;
se completează în final cu următorul alineat:
„Se restituie cheltuielile enumerate la literele a)-g) în cazul în care deplasarea a fost anulată din motive ce nu depind de persoana delegată.”;
n) punctul 39 se completează în final cu textul: „Salariatul delegat poartă răspundere deplină pentru veridicitatea informației prezentate în documentele primare.”;
2) la alineatul doi al categoriei 1 din anexa nr. 1 la Regulament, după textul „de asemenea,” se introduce cuvîntul „voluntarii”;
3) în anexa nr. 2 la Regulament:
secţiunea I din tabel va avea următorul cuprins:
1. Mun. Chişinău lei 130 130 405 1000
2. Mun. Bălţi, Tiraspol lei 120 120 380 600
3. Alte municipii şi oraşe lei 100 100 300 550
4. Localităţile rurale lei 100 100 250 270”;
la poziția 19 a secţiunii III, după cuvintele „Africa de Sud” se introduc cuvintele „și de Nord”.

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia (nr. 118, 28 august 2017)

Prin ordinul respectiv se aprobă:
1) Formularul tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” (anexa nr.1);
2) Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” (anexa nr.2).

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 28 octombrie 2017.

Se abrogă, începând cu 28 octombrie 2017:
1) Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală”;
2) Ordinul Ministerului Finanţelor nr.47 din 31 martie2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură”.