Monitorul Oficial nr. 356-359 din 06.10.2017

Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 777, 4 octombrie 2017)

Prin prezenta Hotărâre se modifică și se completează Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

Hotărârea Guvernului cu privire la dobîndirea cetățeniei prin investiție (nr. 786, 4 octombrie 2017)

Se aprobă Regulamentul cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție, conform anexei nr.1.

Se aprobă modificările și completările ce se operează în anexele nr.1 şi nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 903 din 31 decembrie 2015 „Cu privire la Instituţia publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova”, conform anexei nr. 2.

Regulamentul cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiții (în continuare – Regulament) stabilește:
1) valoarea minimă și modalitatea contribuției la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă și a investiției în unul dintre domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova;
2) modul și condițiile de verificare a bunei reputații economice și financiare a persoanelor care dobândesc cetățenia prin investiție;
3) modul și condițiile de evaluare, acceptare și monitorizare a investiției în scopul obținerii cetățeniei;
4) modul de organizare și funcționare a Comisiei de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participare la programul de investiții în Republica Moldova (în continuare – Comisie).

Valoarea minimă a contribuției nerambursabile la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă constituie echivalentul a 100 mii de euro, iar valoarea minimă a investiției, în cel puțin unul dintre domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova, constituie echivalentul a 250 mii de euro.

Contribuția la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă se varsă în monedă națională, euro, franci elvețieni sau dolari SUA la contul bancar al Instituției publice „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova”.

În cazurile prevăzute de prezentul Regulament, investiția în domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova se efectuează în baza unui plan de investiții pentru o perioadă de cel puțin 60 de luni, aprobat de Comisie.

Domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova sânt următoarele:
1) dezvoltarea sectorului imobiliar prin procurarea și deținerea în proprietate, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 60 de luni, a unuia sau a mai multe bunuri imobile cu valoare de piață totală, la data efectuării investiției, de cel puțin 250 mii de euro;
2) dezvoltarea sectorului financiar public și al investițiilor publice prin procurarea și menținerea în proprietate a valorilor mobiliare de stat emise în acest scop, pentru o perioadă de cel puțin 60 de luni, în valoare de cel puțin 250 mii de euro.

Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control (nr. 26-11/1-22/06-2017, 28 septembrie 2017)

La punctele 2 şi 4 din Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control nr. 26-11/2-22/02-2016 din 1 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 441-451, art. 2130), sintagma „1 octombrie 2017” se substituie cu sintagma „31 decembrie 2017”.
2. La punctul 1 subpunctul 1.1 din Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control nr. 26-11/2-22/01-2017 din 25 ianuarie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 30-39, art. 151), sintagma „1 octombrie 2017” se substituie cu sintagma „31 decembrie 2017”.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea și completarea Anexei nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 (nr. 351, 28 septembrie 2017)

Anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.234-236, art. 1375) se modifică și se completează după cum urmează:
1) subpunctul 4.4 va avea următorul cuprins:
„4.4. Subboxele 1.1 şi 2.1 nu se completează”;
2) subpunctul 4.11 va avea următorul cuprins:
„4.11. În boxa 9 se indică:
a) sumele TVA ajustate în cazul în care în perioadele fiscale precedente au fost comise erori în reflectarea TVA aferentă livrărilor efectuate;
b) sumele TVA ajustate, în conformitate cu art. 116 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul datoriilor compromise pentru livrările anterior efectuate;
c) sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate cu art. 98 din Codul fiscal pentru livrările efectuate”;
3) subpunctul 4.19 va avea următorul cuprins:
„4.19. În boxa 16 se indică:
a) sumele TVA ajustate în cazul în care în perioadele fiscale precedente au fost comise erori în reflectarea sumelor TVA destinate trecerii în cont;
b) sumele TVA ajustate, în conformitate cu art.116 alin. (3) din Codul fiscal, în cazul datoriilor compromise pentru procurările anterior efectuate;
c) sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate cu art. 98 din Codul fiscal pentru procurările efectuate;
d) sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate cu art. 102 alin. (32) şi alin.(33) din Codul fiscal;
e) sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate cu art. 102 alin. (3) din Codul fiscal cu privire la aplicarea proratei”;
4) subpunctul 4.221 se exclude;
5) punctul 6 va avea următorul cuprins:
“6. În anexa nr.1 (TVA FACT) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 28 august 2017, în rândul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”.
6) Se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins: „61. În anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct. 15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 28 august 2017, în rândul 7 „Redirijări” se indică menţiunea „Nonlivrare”.

Prezentul ordin intră în vigoare şi este aplicabil la perfectarea Declaraţiilor privind TVA pentru perioadele fiscale prezentate începând cu luna octombrie 2017.

Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 253, 27 septembrie 2017)

Prin Hotărârea respectivă Banca Naţională a Moldovei menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 7,5 la sută anual.

Totodată, se mențin ratele de dobândă:
a) la creditele overnight la nivelul actual de 10,5 la sută anual;
b) la depozitele overnight la nivelul actual de 4,5 la sută anual.

La fel, se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40.0 la sută din baza de calcul, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.