Monitorul Oficial nr. 411-420 din 24.11.2017

Legea privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 223, 2 noiembrie 2017)

Prin Legea respectivă se introduc în legislaţie aspecte aferente Antreprenoriatului social şi întreprinderii sociale.

Activitatea de antreprenoriat social, desfășurată de întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție, este orientată spre îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de oportunități persoanelor din categoriile defavorizate ale populației prin consolidarea coeziunii economice şi sociale, inclusiv la nivelul colectivităţilor locale, prin ocuparea forţei de muncă, prin dezvoltarea serviciilor sociale în interesul comunității, prin creşterea incluziunii sociale.

Organizaţiile necomerciale (asociaţii obşteşti, fundaţii, culte religioase şi instituţii private) desfășoară activitatea de antreprenoriat social după obținerea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserţie în condițiile articolelor 362 și 363.

Întreprinderea socială este întreprinderea constituită de asociaţii obşteşti, fundaţii, culte religioase, instituţii private şi/sau persoane fizice care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social în vederea soluționării unor probleme sociale de interes comunitar şi care îndeplinesc condițiile stabilite în prezentul capitol.

Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
a) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
b) va elabora şi va aproba actele normative necesare pentru implementarea prezentei legi;
c) va crea structurile necesare pentru implementarea prezentei legi.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la abrogarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.525 din 11.12.2008 (nr. 218, 18 iulie 2017)

Prin ordinul respectiv se abrogă ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.525 din 11.12.2008 privind modul de restituire a costului formularelor facturilor fiscale în conformitate cu pct. 3 din Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23.12.1997” (în redacţia Hotărârii Guvernului nr. 1352 din 02.12.2008).

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 28 octombrie 2017.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligației fiscale (nr. 424, 3 noiembrie 2017)

Se modifică pct. 1.1. din Ordinul IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligaţiei fiscale, potrivit anexei la prezentul ordin.

Blanchetele hotărârilor cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002, cu completările și modificările ulterioare, vor fi utilizate pînă la finisarea stocului, avînd aceeași putere juridică ca și blancheta hotărârii cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului aprobată prin prezentul ordin.