Monitorul Oficial nr. 441-450 din 22.12.2017

Legea pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate (nr. 226, 2 noiembrie 2017)

Prin Legea respectivă, aşa cum reiese din denumire, se ratifică Acordul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate, semnat la Bruxelles la 31 martie 2017.

În scopul îndeplinirii obiectivelor de consolidare a securității fiecăreia dintre părți prin orice mijloace, Acordul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate (denumit în continuare „acordul”) se aplică informațiilor sau materialelor clasificate sub orice formă, furnizate sau schimbate între părți.

Fiecare parte protejează informațiile clasificate primite de la cealaltă parte împotriva pierderii sau divulgării neautorizate a acestora, în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul acord și în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative respective ale părților.

Legea pentru modificarea şi completarea Codului funciar nr. 828/1991 (nr. 236, 17 noiembrie 2017)

Hotărârea Guvernului privind completarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie (nr. 1135, 20 decembrie 2017)

Lista organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1085 din 22 noiembrie 2010, se completează cu poziţia 9 cu următorul cuprins:
„9. Întreprinderea de Instruire şi Producţie „Ambas-Fier” S.R.L., c/f 1003605002142.

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate (nr. 1136, 20 decembrie 2017)

Poziţia 11 din Lista organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 13 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 56-59, art. 232), cu modificările și completările ulterioare, se exclude.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului Certificatului de acciz privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil cu accize (nr. 227, 25 iulie 2017)

Se aprobă formularul Certificatului de acciz privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil cu accize, conform anexei la prezentul Ordin.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularelor tipizate aferente Confirmării privind deținerea în proprietate şi/sau în posesiune şi folosinţă temporară a utilajului şi tehnicii necesare procesului de producţie în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului și tehnicii necesare și Raportului privind conformarea la modul de acordare a scutirii de TVA la importul materiei prime, al materialelor, articolelor de completare și accesoriilor necesare procesului propriu de producție și/sau a scutirii de vărsare la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse și la prestarea serviciilor (nr. 460, 24 noiembrie 2017)

Se aprobă formularul tipizat aferent Confirmării privind deținerea în proprietate și/sau în posesiune și folosință temporară a utilajului şi tehnicii necesare procesului de producţie în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului și tehnicii necesare, conform anexei nr. 1 la prezentul Ordin.

Confirmarea privind deținerea în proprietate și/sau în posesiune și folosință temporară a utilajului şi tehnicii necesare procesului de producţie în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului și tehnicii necesare se va prezenta Serviciului Fiscal de Stat conform Regulamentului.

Se aprobă formularul tipizat al Raportului privind conformarea la modul de acordare a scutirii de TVA la importul materiei prime, al materialelor, articolelor de completare și accesoriilor necesare procesului propriu de producție și/sau a scutirii de vărsare la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse și la prestarea serviciilor.

Raportul respectiv se prezintă trimestrial de către întreprinderile și organizațiile incluse în Listele beneficiarilor de scutiri de TVA, cel târziu în ultima zi a lunii care urmează după trimestrul de raportare, conform pct. 11 din Regulament. Raportul, conform noului formular, se va prezenta de către întreprinderile și organizațiile incluse în Listele beneficiarilor de scutiri de TVA, începând cu trimestrul IV de raportare pentru anul 2017.

Se abrogă Ordinul IFPS nr. 502 din 18 octombrie 2010 pentru aprobarea formularului confirmării privind deținerea în permanență în proprietate a utilajului și tehnicii de producere în proporție de minimum 50%.

Prezentul Ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.