Monitorul Oficial nr. 67-71 din 03.03.2017

Legea cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 276, 16 decembrie 2016)

Legea respectivă stabileşte principiile generale ale politicilor statului privind încurajarea şi stimularea activităților agricole şi dezvoltării rurale, direcțiile de utilizare ale mijloacelor financiare destinate dezvoltării sectorului agroindustrial.

Legea are ca scop susținerea modernizării sectorului agroindustrial și dezvoltării rurale prin:
a) creşterea competitivităţii sectorului agroindustrial prin modernizarea şi restructurarea pieței;
b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură;
c) îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural.

Legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2017, cu excepţia unor prevederi, care se vor pune în aplicare la 1 ianuarie 2020.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.158 din 23 decembrie 2016 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017” (nr. 37, 17 februarie 2017)

Prin Ordinul dat se operează unele modificări şi completări în Ordinul ministrului finanțelor nr.158 din 23 decembrie 2016 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 478-490/2226).

Prezentul ordin intră în vigoare de la data de 20 februarie 2017.

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării (nr. 40, 21 februarie 2017)

Prin Ordinul respectiv a fost aprobat formularul tipizat al Avizului de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării.

Avizul de plată se aplică începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2017 și poate fi vizualizat aici.

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea și abrogarea unor acte normative ale Ministerului Finanțelor (nr. 41, 21 februarie 2017)

Prin Ordinul respectiv se fac niște modificări redacționale în Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 83 din 10 iunie 2013 cu privire la autorizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor drept autoritate competentă de eliberare a formelor ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, în Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 110 din 28 iulie 2015 cu privire la aprobarea Formularului-tip forma IVAO15 „Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională” și se abrogă Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 80 din 10.07.2012 pentru aprobarea Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizațiilor necomerciale.

În anexa nr. 2 la pct. 26 a Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 110 din 28 iulie 2015, ultima propoziţie s-a modificat în următoarea redacţie: „Autentificarea dării de seamă prin aplicarea stampilei nu este obligatorie” reieșind din modificările legislației, despre care am menționat aici.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 71-O, 20 februarie 2017)

Prin Ordinul respectiv se modifică descrierea procedurii vamale din Anexa nr. 11 „Codurile procedurilor vamale” la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009.

Ordinul dat intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea şi modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 390-O din 26 octombrie 2016 „Cu privire la calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale” (nr. 75-O, 22 februarie 2017)

Prin Ordinul în cauză se modifică și se completează Ordinului Serviciului Vamal nr.390-O din 26 octombrie 2016 „Cu privire la calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale”.

Modificările și completările operate intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Hotărârea BNM cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei și norma rezervelor obligatorii (nr. 52, 22 februarie 2017)

Prin Hotârărea respectivă BNM a decis:
– menținerea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 9.0 la sută anual.
– menținerea ratelor de dobândă:
a) la creditele overnight la nivelul actual de 12.0 la sută anual;
b) la depozitele overnight la nivelul actual de 6.0 la sută anual.
– menținerea normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul
actual de 35.0 la sută din baza de calcul.
– menținerea normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Hotărârea în cauză intră în vigoare la data adoptării.

Abonează-te la Tax Expert