Monitorul Oficial nr. 68-76 din 02.03.2018

Legea cu privire la Serviciul Vamal (nr. 302, 21 decembrie 2017)

Legea respectivă reglementează organizarea, funcționarea și activitatea Serviciului Vamal, statutul juridic, protecția socială și serviciul funcționarului public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal.

Prezenta lege intră în vigoare după 3 luni de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea serviciului în organele vamale nr. 1150/2000 se abrogă.

Legea privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (nr. 22, 23 februarie 2018)

Prin derogare de la prevederile Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot exercita activităţi necalificate cu caracter ocazional.

Prevederile prezentei legi se aplică beneficiarilor de lucrări din agricultură. Activităţi necalificate cu caracter ocazional specificate la diviziunea 01 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei pot fi exercitate doar în agricultură.

Durata zilnică a activităţii necalificate cu caracter ocazional exercitate de către un zilier nu poate depăşi 8 ore. Persoanele cu vârsta de la 16 la 18 ani pot lucra 7 ore, iar persoanele cu vârsta de la 15 la 16 ani – 5 ore.

Persoanele cu vârsta de la 15 la 16 ani pot exercita activităţi necalificate cu caracter ocazional în calitate de zilieri numai cu acordul în scris al părinţilor sau al reprezentanţilor săi legali dacă, în consecinţă, nu le va fi periclitată sănătatea, dezvoltarea, instruirea şi pregătirea profesională.

Timpul de muncă al zilierului nu va depăşi 40, 35 sau 25 de ore pe săptămână, în funcție de vârsta zilierului.

Niciun zilier nu poate exercita activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai mare de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Străinii şi apatrizii pot exercita activităţi necalificate cu caracter ocazional după obţinerea permisului de şedere.

Plata impozitului pe venit din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier se efectuează de către beneficiar în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Din veniturile obținute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier nu se calculează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii. Zilierul are obligația de a se încadra în sistemul public de asigurări sociale obligatorii pe bază de contract individual, încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale.

Din veniturile obținute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier nu se rețin primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală. Zilierul are obligația de a se încadra în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală conform actelor normative în vigoare.

Cuantumul remunerației orare stabilite de părţi pentru o zi de lucru (8 ore) nu poate fi mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului pe oră în sectorul real. Remunerația se acordă la sfîrșitul zilei de lucru înainte de semnarea în Registrul de evidență de către zilier şi beneficiar. Remunerația poate fi acordată cel târziu la sfîrșitul săptămînii de muncă sau al perioadei de exercitare a activității numai cu acordul în scris al zilierului și al beneficiarului.

Dovada remunerației zilierului se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă la sfârșitul zilei de lucru, iar în cazul acordului în scris conform alin. (2) – la sfârșitul săptămânii de muncă sau al perioadei de exercitare a activității.

Zilierul are dreptul:
a) la condiţii de muncă corespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă;
b) să fie asigurat cu utilaj şi instrumente, documentaţie tehnică şi alte mijloace necesare desfăşurării activităţii;
c) să fie instruit în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi asigurat gratuit cu echipament individual de protecţie, în funcţie de natura şi specificul activităţii desfăşurate.

Zilierul este obligat:
a) să semneze în Registrul de evidenţă după achitarea remunerației convenite;
b) să exercite activitatea convenită cu beneficiarul;
c) să manifeste atitudine grijulie faţă de bunurile beneficiarului;
d) să însuşească şi să respecte măsurile de securitate şi protecţie stabilite de beneficiar.

Constatarea contravenţiilor se efectuează de către Inspectoratul de Stat al Muncii şi/sau Serviciul Fiscal de Stat. Constituie contravenție nerespectarea prevederilor prezentei legi privind:
a) condițiile de exercitare a activității necalificate cu caracter ocazional, specificate la art. 4;
b) gestionarea Registrului de evidență, specificată la art. 5;
c) remunerația zilierului, specificată la art. 9 și art. 10 alin. (2) lit. e).

Sancțiunile pentru contravențiile specificate se stabilesc conform Codului contravențional al Republicii Moldova.

Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Hotărârea Parlamentului pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 16, 15 februarie 2018)

La punctul 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările și completările ulterioare, litera a) se completează, în ordine cronologică, cu poziția:
„- Ziua Concurenței (30 iunie);”.

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (nr. 160, 21 februarie 2018)

Prin respectiva Hotărâre se aprobă:
1) Programul de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020, conform anexei nr. 1;
2) Planul de acțiuni pentru implementarea Programului de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020, conform anexei nr. 2.

Prezentul Program integrează prioritățile de promovare a economiei „verzi” conform Declarației finale a Conferinței Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă „Viitorul pe care ni-l dorim” (Rio de Janeiro, 20-22 iunie 2012) și prevederilor Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020”, aprobată prin Legea nr. 166 din 11 iulie 2012.

Elaborarea Programului este condiționată de lipsa unui document de politici de planificare la nivel național pe termen mediu în domeniul promovării economiei „verzi” în sectoarele de dezvoltare social-economică a țării: eficiență energetică și utilizarea surselor regenerabile, ecologizarea întreprinderilor mici și mijlocii, agricultură ecologică, transport durabil, industrie (producerea mai pură și consumul durabil), achiziții publice durabile, construcții, educație pentru dezvoltarea durabilă.

Tranziția spre o economie „verde” va crea oportunități economice majore. „Înverzirea” economiei este un principiu nou de creștere pentru Republica Moldova și un generator de locuri de muncă.

Principalele provocări privind funcționarea sistemului instituțional, managerial și de implementare în domeniul promovării economiei „verzi” sânt următoarele:
1) deficiențele în coordonarea și schimbul de informații la nivel național și local în domeniul economiei „verzi”;
2) documentele strategice nu includ prevederi cu privire la economia „verde” și nu există acțiuni pe termen scurt cu indicatori de monitorizare clar stabiliţi și surse financiare planificate;
3) lipsa în cadrul ministerelor a structurilor responsabile de domeniul economiei „verzi”, iar capacitățile umane și financiare sânt limitate pentru a face față și a reacționa la cerințele și provocările curente privind promovarea economiei „verzi”;
4) modul neclar de repartizare a atribuțiilor de elaborare și implementare a politicilor în domeniul economiei „verzi”, precum și de monitorizare a indicatorilor între instituțiile de stat;
5) lipsa continuității în procesul de promovare a agriculturii ecologice la scară națională;
6) impactul sporit al emisiilor de la transport asupra mediului și sănătății populației;
7) conștientizarea și aplicarea parțială a beneficiilor economice provenite din utilizarea eficientă a resurselor și energiei, inclusiv în rîndul întreprinderilor mici și mijlocii;
8) conștientizarea și susținerea principiilor de economie „verde” doar de către o mică parte a populației și de organizațiile neguvernamentale din domeniul mediului.

Scopul prezentului Program este de a promova implementarea principiilor economiei „verzi” în Republica Moldova în armonie cu dezvoltarea economică și bunăstarea socială.

Hotărârea Guvernului cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului (nr. 178, 26 februarie 2018)

Prin Hotărârea respectivă se modifică şi se completează:
1. Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”;
2. Hotărârea Guvernului nr.1083 din 26 octombrie 2000 „Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei”.

Hotărârea BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare (nr. 29, 13 februarie 2018)

Prin Hotărârea respectivă se aprobă
– Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, conform anexei la prezenta hotărâre;
– Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010, înregistrat la Ministerul justiției al Republicii Moldova sub nr.739 din 3 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta hotărâre intră în vigoare după expirarea termenului de 60 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.