A fost publicată Instrucţiunea cu privire la efectuarea expertizei mărfurilor

286

În Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 255 din 06.07.2018 a fost publicată Decizia Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova nr. 08/1 din 24.05.2018 pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la efectuarea expertizei mărfurilor de către Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

Instrucţiunea respectivă a fost elaborată în scopul reglementării procedurii de efectuare a expertizei mărfurilor în baza Legii nr. 393-XIV din 13 mai 1999 cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, Statutului Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, Regulamentului cu privire la experţii, evaluatorii şi specialiştii Sistemului “Expertul CCI a Republicii Moldova”, aprobat de către Biroul Executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova nr.34/1 din 14.09.2011, precum şi a prevederilor Standardului Moldovenesc SM EN 16775:2017 Servicii de expertiză. Cerinţe generale pentru serviciile de expertiză, din 11.05.2017.

Activitatea de expertiză se efectuează în cadrul subdiviziunilor competente din sistemul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

Efectuarea expertizei cuprinde următoarele etape principale:
1) Examinarea şi analiza cererii beneficiarului de a efectua expertiza. La această etapă se verifică dacă:
a) sarcina expertizei este formulată în mod explicit;
b) expertiza solicitată ţine de competenţa subdiviziunii CCI;
c) subdiviziunea CCI dispune de infrastructura, condiţii şi instrumente necesare, reglementările şi procedurile aplicabile;
d) informaţia necesară este accesibilă;
e) expertiza poate fi efectuată în termenele solicitate;
f) este necesară antrenarea specialiştilor din alte instituţii;
g) sunt respectate principiile efectuării expertizei, prevăzute de prezenta Instrucţiune, alte cerinţe şi prevederi ale legislaţiei în vigoare.

2) Analiza riscurilor. Până la acceptarea cererii beneficiarului, se identifică riscurile şi situaţiile de conflict de interese ce pot afecta rezultatele expertizei.

3) Semnarea acordului cu beneficiarul. Expertiza se efectuează în baza unui acord dintre CCI şi beneficiar, întocmit sub forma de contract şi/sau cerere tipizată.

4) Efectuarea expertizei. Expertiza se efectuează cu respectarea legislaţiei în vigoare, actelor normative şi procedurale, standardelor aplicabile şi prevederilor prezentei Instrucţiuni. Activitatea de expertiză este supusă monitorizării în vederea asigurării respectării cerinţelor şi standardelor în domeniu.

5) Perfectarea şi eliberarea raportului de expertiză. Raportul de expertiză se perfectează în formă stabilită, care conţine sarcina expertizei, informaţii, date concrete, rezultatele încercărilor, analizele şi concluziile ce ţin de obiectul expertizei.

6) Arhivarea rapoartelor de expertiză şi documentelor aferente acestora. Copiile rapoartelor de expertiză cu toate anexele şi documentele indicate în raport se păstrează în arhivă conform Nomenclatorului documentelor-tip şi termenilor de păstrare a CCI, după care se nimicesc conform procedurii stabilite.

Expertiza se efectuează la cererea beneficiarului, care se întocmeşte conform modelului din anexa la Instrucţiune.

Formularul tipizat de cerere se publică pe pagina-web a CCI. Cererea poate fi transmisă şi în format electronic, prin mijloacele de comunicare electronice.

La cererea persoanelor fizice şi juridice din ţară sau străinătate pot fi efectuate următoarele genuri de expertiză:
a) Determinarea producătorului;
b) Determinarea ţării de origine;
c) Determinarea calităţii şi cantităţii;
d) Determinarea cantităţii materiei prime destinate prelucrării şi duratei ciclului tehnologic;
e) Determinarea volumului finit al producţiei obţinute din materia primă prelucrată;
f) Determinarea stării de facto a mărfurilor;
g) Determinarea stării tehnice a maşinilor, echipamentelor, instalaţiilor, mijloacelor de transport etc.:
h) Determinarea poziţiei tarifare, a mărfurilor în conformitate cu Nomenclatorul combinat al mărfurilor al RM;
i) Alte genuri de expertize.

Descrierea cerinţelor privind efectuarea fiecărui gen de expertiză sunt prevăzute în standardele naţionale şi internaţionale şi în documentele CCI (regulamente, ghiduri, instrucţiuni etc.).

Menționăm că prevederile Instrucțiunii se vor aplica începând cu 01.10.2018.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele