Care-i regimul fiscal privind impozitul pe venit la procurarea fructelor de la cetățeni?

277
Impozitarea procurărilor de fructe

În luna decembrie 2016, un agent economic rezident a procurat fructe (nuci, mere și struguri) de la o persoană fizică cetăţean. Agentul economic a efectuat plata pentru fructe în luna martie 2017. Are obligaţia agentul economic să efectueze careva reţineri din plăţile efectuate? La ce an fiscal se va raporta venitul obţinut de către persoana fizică şi în ce mod acesta va fi declarat?

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. y1) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la comercializarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, efectuată în adresa altei persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) nu se includ în venitul brut.

Astfel, deoarece în art. 20 lit. y1) din Codul fiscal este specificată scutirea doar pentru veniturile obţinute din predarea producţiei în adresa persoanelor fizice, sumele primite de către persoana fizică cetăţean de la comercializarea fructelor către agentul economic, în cazul examinat, vor constitui surse de venit impozabile.

Potrivit prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal reţin un impozit în mărime de 3% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.

Deci, în situaţia examinată, la achitarea venitului persoanei fizice pentru fructele procurate, agentul economic va reţine impozit pe venit la sursa de plată în mărime de 3% din venitul achitat persoanei fizice.

Este de menţionat că, potrivit prevederilor art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin acest articol scuteşte beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate la alin. (3), (31), (33), (34), (35) şi (36) din Codul fiscal de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

Prin urmare, persoana fizică cetăţean care a obţinut venituri de la comercializarea fructelor agentului economic este absolvită de obligaţia de declarare a acestor venituri.

Totodată, conform prevederilor art. 92 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, impozitul reţinut conform art. 88–91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reţinerea până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile şi în acelaşi termen aceasta prezintă dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată, cu excepţia dării de seamă indicate la alin. (3), pentru care este prevăzut alt termen de prezentare.

Astfel, agentul economic, pe lângă faptul că este obligat să reţină impozit pe venit la sursa de plată în mărime de 3% din venitul achitat cetățeanului, acesta mai trebuie să prezinte organului fiscal Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), conform formularului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014.

Totodată, conform prevederilor art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sânt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 88–90, art. 901 – dacă venitul achitat (pe tip de venit) depăşeşte scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), şi art. 91 vor prezenta organului fiscal teritorial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art. 90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător se aplică metoda de evidenţă – contabilitatea de casă.

Prin contabilitate de casă se înţelege metoda conform căreia:
a) venitul este raportat la anul fiscal în care acesta este obţinut în mijloace băneşti sau sub formă de proprietate materială;
b) deducerea se permite în anul fiscal pe parcursul căruia au fost suportate cheltuielile, cu excepţia cazurilor cînd aceste cheltuieli trebuie raportate la un alt an fiscal, în scopul reflectării corecte a venitului.

Prin urmare, veniturile obţinute de către persoana fizică cetățean din comercializarea fructelor vor fi raportate la anul 2017.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele