Citeşte în Monitorul Oficial nr. 201-213 de astăzi, 23 iunie 2017

242
Monitorul Oficial al Republicii Moldova

În ediția nr. 201-213 a Monitorului Oficial de astăzi sunt publicate următoarele documente oficiale:

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

331. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aprobarea Strategiei naționale privind managementul deșeurilor radioactive pentru anii 2017–2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (nr. 218-VIII, 13 iunie 2017)

332. Lege pentru aprobarea Strategiei naţionale privind managementul deşeurilor radioactive pentru anii 2017–2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (nr. 68, 13 aprilie 2017)

333. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 31 din Legea nr. 142/2008 cu privire la ipotecă (nr. 223-VIII, 19 iunie 2017)

334. Lege pentru modificarea și completarea articolului 31 din Legea nr. 142/2008 cu privire la ipotecă (nr. 95, 2 iunie 2017)

335. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru completarea articolului 9 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr. 224-VIII, 19 iunie 2017)

336. Lege pentru completarea articolului 9 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr. 99, 2 iunie 2017)

337. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 68/2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 110, 9 iunie 2017)

338. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectelor Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (nr. 219-VIII, 14 iunie 2017)

339. Decret privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători medicali (nr. 220-VIII, 18 iunie 2017)

340. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente cu privire la modificarea Regulamentului privind Consiliul Miniștrilor Afacerilor Interne al statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 225-VIII, 19 iunie 2017)

341. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Mátyás SZILÁGYI (nr. 226-VIII, 19 iunie 2017)

342. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind colaborarea economică (nr. 227-VIII, 19 iunie 2017)

343. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 228-VIII, 19 iunie 2017)

344. Decret privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 229-VIII, 19 iunie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

71. Hotărâre pentru controlul constituționalității articolului 41 alin. (4) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (asigurarea elevilor cu manuale școlare) (sesizarea nr.162a/2016) (nr. 7, 16 februarie 2017)

72. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 29g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 11 alin.(3) din Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (dreptul de distribuire a operei) (nr. 29, 31 martie 2017)

73. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 42g/2017 și nr. 43g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 19 alin. (4) şi alin. (5) din Legea cu privire la statutul judecătorului (inviolabilitatea judecătorului) (nr. 39, 20 aprilie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

9. Hotărâre cu privire la Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditul performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 (nr. 18, 18 mai 2017)

PARTEA II
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

521. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV) (nr. 339, 26 mai 2017)

522. Hotărîre privind abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 340, 26 mai 2017)

523. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind unele măsuri de control la frontieră, control vamal și asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, precum și asupra amendamentului aferent acestuia (nr. 411, 8 iunie 2017)

524. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011 (nr. 424, 12 iunie 2017)

525. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul de colaborare a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente privind combaterea furtului mijloacelor de transport şi asigurarea restituirii lor, întocmit la Moscova la 25 noiembrie 2005 (nr. 425, 12 iunie 2017)

526. Hotărîre pentru aprobarea Proiectului de lege cu privire la Guvern (nr. 426, 12 iunie 2017)

527. Hotărîre Cu privire la aprobarea Avizului la amendamentele înaintate la Legea nr.37 din 24 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540-XII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 427, 13 iunie 2017)

528. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 431, 13 iunie 2017)

529. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.124 din 29 mai 2015 privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 440, 14 iunie 2017)

530. Hotărîre cu privire la registrele de stat în domeniul expertizei judiciare (nr. 441, 14 iunie 2017)

531. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 14 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 443, 14 iunie 2017)

532. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 444, 15 iunie 2017)

533. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 25 noiembrie 2013 (nr. 445, 16 iunie 2017)

534. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (nr. 446, 16 iunie 2017)

535. Hotărîre сu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 451, 19 iunie 2017)

536. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2017 (nr. 452, 20 iunie 2017)

537. Hotărîre cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (nr. 455, 21 iunie 2017)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1166. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 87, 8 iunie 2017)

1167. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.158 din 23 decembrie 2016 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017” (nr. 90, 14 iunie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1168. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 230-O, 16 iunie 2017)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1169. Ordin cu privire la aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenție și a Instrucțiunii cu privire la contravențiile constatate de Biroul Național de Statistică (nr. 45, 19 iunie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1170. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.15/2 din 07.04.2016 „Cu privire la etapele, termenele, modul şi procedurile de anulare a acţiunilor şi de emitere a unor noi acţiuni ale Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.” (nr. 25/3, 20 iunie 2017)

1171. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 25/5, 20 iunie 2017)

1172. Hotărâre сu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 25/6, 20 iunie 2017)

1173. Hotărâre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni ”ELIZIUM-LUX” (nr. 25/7, 20 iunie 2017)

1174. Hotărâre сu privire la desemnarea administratorului, redactor-şef al ziarului „CAPITAL Market” Î.S. (nr. 25/12, 20 iunie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1175. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor dlui Constantin NUNU f/nr. din 03.03.2017 și 20.03.2017 (nr. 9/61, 12 mai 2017)

1176. Decizie cu privire la examinarea sesizării primarului com. Rădeni, r-nul Strășeni, Petru Răbdău (nr. 10/69, 26 mai 2017)

1177. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a autorizațiilor de retransmisie (nr. 10/73, 26 mai 2017)

1178. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 10/74, 26 mai 2017)

1179. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 12/84, 13 iunie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1180. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de președinte al Curții de Apel Cahul, vicepreședinte al Curții de Apel Bălți, judecător la Curtea de Apel Comrat și judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 345/16, 23 mai 2017)

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

1181. Hotărâre cu privire la acreditarea Institutului de Fizică Aplicată (nr. AC-3/1.1, 5 iunie 2017)

1182. Hotărâre cu privire la acreditarea Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul Mamei şi Copilului (nr. AC-3/1.2, 5 iunie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1183. Hotărîre cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 146, 7 iunie 2017)

1184. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe (nr. 147, 7 iunie 2017)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte

Sinteza economico-financiară a Monitorului Oficial de astăzi o puteţi găsi pe portalul nostru aici.

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele