Citeşte în Monitorul Oficial nr. 216-228 de astăzi, 30 iunie 2017

1027
Monitorul Oficial de astăzi

În ediția nr. 216-228 a Monitorului Oficial de astăzi sunt publicate următoarele documente oficiale:

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

346. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (nr. 221-VIII, 19 iunie 2017)

347. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (nr. 84, 25 mai 2017)

348. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la statistica oficială (nr. 222-VIII, 19 iunie 2017)

349. Lege cu privire la statistica oficială (nr. 93, 26 mai 2017)

350. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni – Chișinău (nr. 242-VIII, 26 iunie 2017)

351. Lege privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni – Chișinău (nr. 105, 9 iunie)

352. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru completarea articolului 13 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 233-VIII, 20 iunie 2017)

353. Lege pentru completarea articolului 13 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 107, 9 iunie)

354. Hotărîre privind aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017–2020 (nr. 56, 30 martie 2017)

355. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Artur MICHALSKI (nr. 231-VIII, 20 iunie 2017)

356. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Valeriu TRIFAN (nr. 232-VIII, 20 iunie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

74. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 424 alin. (2), 431 alin. (1) pct. 11) din Codul de procedură penală și articolul 3621 din Codul penal (sesizările nr. 145g/149g/2016) (nr. 4, 7 februarie 2017)

75. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 38g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 355 alineatul (1) litera a) din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003 (soluționarea litigiilor de muncă) (nr. 28, 31 martie 2017)

76. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 73b/2017 privind sistemul electoral (nr. 51, 6 iunie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

10. Hotărâre cu privire la examinarea Raportului auditului privind relevanța instrumentelor de gestiune silită a obligației fiscale/vamale pentru anii 2014-2016 (nr. 20, 26 mai 2017)

PARTEA II
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

539. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul circulației rutiere (nr. 341, 26 mai 2017)

540. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 770 din 15 octombrie 2012 (nr. 423, 12 iunie 2017)

541.Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale (nr. 447, 19 iunie 2017)

542. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 448, 19 iunie 2017)

543. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 560 din 24 iulie 2013 (nr. 449, 19 iunie 2017)

544. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice (nr. 450, 19 iunie 2017)

545. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind constituirea comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică, întocmit la Tbilisi la 28 aprilie 2017 (nr. 453, 20 iunie 2017)

546. Hotărîre pentru implementarea unor prevederi ale Legii nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică și ale Legii nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale (nr. 454, 21 iunie 2017)

547. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.610 din 5 iulie 2010 (nr. 456, 21 iunie 2017)

548. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii contabilității (nr. 457, 21 iunie 2017)

549. Hotărîre pentru aprobarea responsabilităților entităților publice privind seturile de date spaţiale (nr. 458, 22 iunie 2017)

550. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului infrastructurii naționale de date spațiale, precum și a componenței acestuia (nr. 459, 22 iunie 2017)

551. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (nr. 461, 26 iunie 2017)

552. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII), semnat la Roma la 11 aprilie 2017 (nr. 462, 26 iunie 2017)

553. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 (nr. 466, 26 iunie 2017)

554. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 16 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (nr. 471, 28 iunie 2017)

555. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 13 din Regulamentul Consiliului Naţional pentru Participare (nr. 472, 28 iunie 2017)

556. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Construcția Conductei de Transport Gaze pe direcția Ungheni–Chișinău”, semnat la Chișinău la 19 decembrie 2016 (nr. 473, 28 iunie 2017)

557. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării proiectului „Construcția conductei de transport gaze pe direcția Ungheni-Chișinău”, semnat la Chișinău la 19 decembrie 2016 (nr. 474, 28 iunie 2017)

558. Hotărîre cu privire la desemnarea unui membru al Consiliului de Integritate (nr. 475, 28 iunie 2017)

559. Hotărîre cu privire la numirea domnului Aureliu CIOCOI în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 476, 28 iunie 2017)

560. Hotărîre cu privire la numirea domnului Emil DRUC în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză (nr. 477, 28 iunie 2017)

561. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la instituţiile Uniunii Europene (Bruxelles, Regatul Belgiei, 20-22 iunie 2017) (nr. 478, 28 iunie 2017)

562. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială a domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la Strasbourg (25-27 iunie 2017) (nr. 479, 28 iunie 2017)

563. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1232 din 9 noiembrie 2016 (nr. 480, 28 iunie 2017)

564. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior (nr. 482, 28 iunie 2017)

565. Dispoziţie (nr. 68-d, 26 iunie 2017)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1185. Ordin cu privire la suspendarea activităţii notarului Lesnic Marina (nr. 493, 20 iunie 2017)

1186. Ordin cu privire la includerea materialelor cu caracter extremist în Registrul organizațiilor extremiste și materialelor cu caracter extremist (nr. 503, 27 iunie 2017)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1187. Ordin privind aprobarea formularelor de tip nou al procesului-verbal cu privire la contravenție și al procesului-verbal de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare (nr. 171, 26 mai 2017)

1188. Raport privind utilizarea fondului rutier în anul 2016.

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1189. Ordin privind limitarea provizorie a circulaţiei mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile Republicii Moldova (nr. 179/193, 19 iunie 1017)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1190. Ordin privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 51, 20 iunie 2017)

Acte ale Departamentului Poliţiei de Frontieră

1191. Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind condiţiile, procedura de anulare şi de retragere a permiselor de acces în zona de frontieră (nr. 415, 20 iunie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1192. Hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare (nr. 24/3, 9 iunie 2017)

1193. Hotărâre cu privire la acordarea licenței Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. (nr. 25/1, 20 iunie 2017)

1194. Hotărâre cu privire la prescrierea repetată Brokerului de Asigurare Reasigurare „INVEST INSURANCE” S.R.L. de a prezenta rapoartele specializate (nr. 25/9, 20 iunie 2017)

1195. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 25/10, 20 iunie 2017)

1196. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 25/11, 20 iunie 2017)

1197. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.58/4 din 24.11.2016 (nr. 26/3, 23 iunie 2017)

1198. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 26/5, 23 iunie 2017)

1199. Ordonanţă cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.6/8-O din 14.02.2013 (nr. 26/4-O, 23 iunie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1200. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte și judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 426/19, 20 iunie 2017)

1201. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 408/19 din 20 iunie 2017 cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, referitor la prelungirea perioadei transferului temporar al judecătorului Elena Costiuc de la Judecătoria Comrat.

Acte ale Consiliului Concurenţei

1202. Decizie (nr. ASO-19, 22 mai 2017)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

1203. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 13-V.01, 2 mai 2017)

1204. Decizie cu privire la înregistrarea drapelului Asociaţiei Obşteşti „Marele Priorat al Ordinului Sfîntul Ioan din Ierusalim – Cavaleri de Malta – Moldova” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 14-V.01, 2 mai 2017)

1205. Decizie cu privire la înregistrarea stemei şi drapelului Asociaţiei Obşteşti „Uniunea Organizaţiilor Veteranilor Trupelor de Carabinieri din Republica Moldova” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 15-V.01, 2 mai 2017)

Acte al Inspectoratului de Stat al Muncii

1206. Raport de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii pe anul 2016.

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1207. Ordonanță cu privire la înlocuirea lichidatorului BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/2, 22 iunie 2017)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte

Sinteza economico-financiară a Monitorului Oficial de astăzi o puteţi găsi pe portalul nostru aici.

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele