Cum pot fi deblocate operaţiunile la conturile bancare suspendate de organul fiscal?

223
Deblocarea contului bancar

În urma efectuării controlului fiscal s-a constatat lipsa entităţii la adresa juridică. Ca urmare entităţii i-au fost suspendate operaţiunile la conturile bancare. Cum pot fi deblocate operaţiunile la conturile bancare în cazul dat?

În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (8) din Codul fiscal, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează organul fiscal despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr. 135 din 14.06.2007, societatea are sediu, care se indică în actul de constituire. Orice schimbare a sediului societăţii va fi menţionată în actul de constituire şi înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice. Adresa juridică a societăţii este adresa sediului ei. Societatea poate avea şi alte adrese poştale.

De asemenea, conform prevederilor art. 27 pct. 2 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992, sediul întreprinderii se consideră locul unde se află organele ei de conducere.

Astfel, sediul întreprinderii trebuie să fie adresa la care se află organele ei de conducere, şi nu doar un punct de recepţionare a corespondenţei.

Potrivit prevederilor art. 255 din Codul fiscal, neprezentarea, prezentarea cu întîrziere sau prezentarea organului fiscal a unor informaţii neveridice despre sediul sau despre schimbarea sediului contribuabilului, al subdiviziunilor lui se sancţionează cu amendă de 4000 de lei.

Sânt pasibile de amendă subdiviziunile care corespund noţiunii indicate la art. 5 pct. 29) din Codul fiscal.

În conformitate cu prevederile art. 229 alin. (2) din Codul fiscal, dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului poate fi emisă în cazul comiterii oricărei încălcări din cele prevăzute la art. 253 alin. (1), la art. 255, la art. 260 alin. (1), la art. 263 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, precum şi în cazurile nestingerii, în termenul stabilit, a obligaţiei fiscale şi urmăririi sumei debitoare a contribuabilului restanţier.

Ordinul privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului se anulează o dată cu lichidarea încălcării pentru care a fost aplicată suspendarea sau în cazul satisfacerii de către organul competent a contestaţiei contribuabilului, a cererii contribuabilului (debitorului), ţinînd cont de motivele temeinice invocate de acesta, inclusiv constituirea de garanţii – bunuri libere de orice sarcini, oferite în vederea sechestrării, scrisoare de garanţie bancară, gaj asupra unor bunuri mobile, fidejusiune, precum şi în baza deciziei instanţei de judecată sau a contractului de amînare şi eşalonare.

Prin urmare, în cazul dat entitatea urmează să lichideze încălcarea pentru care a fost aplicată suspendarea prin informarea organului fiscal despre sediul său veridic şi achitarea amenzii prevăzute la art. 255 din Codul fiscal.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele