Deducerea în scopuri fiscale a unor cheltuieli

1048
Reducerea presiunii organelor de forță asupra medului de afaceri

Entitatea are mai multe subdiviziuni pe teritoriul Republicii Moldova. Trimestrial, conform specificului de activitate și regulamentul entității, conducerea organizează perfecționarea profesională la sediul central. Pentru evenimentul respectiv se arendează încăperea necesară, la întreruperi se organizează ceai, cafea. De asemenea, prânzul este comandat la restaurant, și se achită transportul. Se vor permite la deducere cheltuielile menționate, inclusiv cheltuielile aferente prânzului?

Deducerea cheltuielilor pentru studiile profesionale ale angajaţilor se efectuează conform prevederilor secțiunii 3 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător (în continuare Regulament), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018.

Astfel, conform p. 45 din Regulament, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile pentru studiile profesionale/de perfecţionare profesională, suportate în folosul angajaţilor pe parcursul perioadei fiscale, cu condiţia că asemenea cheltuieli sînt suportate exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător şi că se ţine cont de necesitatea acestor studii/perfecţionări pentru categoria şi specificul de activitate a angajaţilor.

De asemenea, potrivit p. 46 din Regulament, deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct.45 se permite în baza următoarelor documente confirmative:
1) ordinul intern al angajatorului ce specifică lista angajaţilor care beneficiază de studiile profesionale/de perfecţionare profesională;
2) contractul, factura fiscală sau alte documente care confirmă costurile suportate şi prestarea serviciilor de instruire profesională/perfecţionare profesională a angajaţilor.

Vom examina două situații: prima variantă – situația când studiile profesionale sunt acordate de către persoana terță (furnizorul serviciilor de perfecționare profesională, varianta a doua – situația în care studiile profesionale sunt organizate de către entitate cu forțele proprii.

Prima variantă – în conformitate cu prevederile contractului, serviciul privind studiile profesionale/de perfecţionare profesională ale angajaţilor se prestează de către furnizorul serviciului menționat și se confirmă prin eliberarea facturii fiscale.

Astfel, entitatea care a organizat studiile profesionale/de perfecţionare profesională ale angajaţilor recunoaște la deducere cheltuielile suportate în baza facturii fiscale, inclusiv cheltuieli de deplasare, după necesitate. Cheltuielile menționate sunt permise la deducere cu respectarea prevederilor p. 45 și 46 din Regulamentul menționat.

Varianta a doua – în cazul în care studiile profesionale sunt organizate de către entitate cu forțele proprii, acesta identifică toate acțiunile necesare (planifică) aferente perfecționării, care sunt executate de către entitate.

Astfel, pot fi identificate următoarele elemente aferent cheltuielilor privind studiile profesionale/de perfecţionare profesională ale angajaţilor:
– locațiunea localului (documentul confirmativ – factura fiscală);
– cheltuielile privind salariul calculat, contribuţiilor obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a specialiștilor implicați la perfecționarea cadrelor (documentul confirmativ – foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă al angajatului) sau actul de prestare a serviciului și copia buletinului de identitate – în cazul în care perfecționarea este efectuată de către persoana fizică terță (ne fiind angajatul entității). În cazul în care perfecționarea este efectuată de către persoana juridică terță – documentul confirmativ – factura fiscală;
– prânzul la restaurant (documentul confirmativ – factura fiscală);
– cheltuielile privind deplasările angajaților (dacă sunt necesare) (documentele confirmative potrivit Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 05 ianuarie 2012;
– alte cheltuieli (rechizite de birou, formularele, cafea, etc,.) (documentul confirmativ – factura fiscală, actul intern privind utilizarea stocului).

Toate elementele enumerate fac parte din componența cheltuielilor privind studiile profesionale/de perfecţionare profesională ale angajaţilor entității.

Cheltuielile menționate sunt permise la deducere cu respectarea prevederilor p. 45 și 46 din Regulament.

Totodată, apare următoarea întrebare. Cheltuielile suportate privind prânzul la restaurant al angajaților entității în cadrul studiilor profesionale/de perfecţionare profesională poate fi calificată ca facilitate acordată de patron?

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Codul fiscal, facilităţile impozabile acordate de angajator includ plăţile acordate salariatului de către angajator pentru recuperarea cheltuielilor personale, precum şi plăţile în favoarea lucrătorului, efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor în bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de stat, a plăţilor menţionate la art. 24 alin.(20), precum şi a plăţilor aferente cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern (Hotărîrea Guvernului 693 din 11 iulie 2018).

Prin urmare, dat fiind faptul că prevederile secțiunii 3 „Deducerea cheltuielilor pentru studiile profesionale ale angajaţilor” (p. 45 și 46) din Regulament nu conțin care-va excepții aferent cheltuielilor privind studiile profesionale/de perfecţionare profesională ale angajaţilor, respectiv cheltuielile menționate vor fi permise la deducere cu respectarea prevederilor p. 45 și 46 din Regulament.

De asemenea, cheltuielile privind prânzul la restaurant al angajaților entității suportate în cadrul studiilor profesionale/de perfecţionare profesională nu pot fi calificate ca facilităţile impozabile acordate de angajator (prevederile art. 19 lit. a) din Codul fiscal).
Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele