Despre obligația prezentării raportului privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

289
Raportul privind calcularea şi transferul PAOAM

Este obligat sau nu agentul economic să prezinte raportul privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul în care acesta şi-a suspendat activitatea şi respectiv nu are angajaţi în bază de contract individual de muncă?

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998, asigurat pentru persoanele angajate (salariaţi) este angajatorul, care răspunde material faţă de persoana asigurată pentru prejudiciile cauzate vieţii şi sănătăţii acesteia ca rezultat al asistenţei medicale, prevăzute de Programul unic, acordate necalitativ sau insuficient.

În baza prevederilor art. 26 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, categoriile de plătitori care au obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, prezintă trimestrial organelor fiscale teritoriale, până la sfârşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, un raport privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală conform modelului aprobat de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Prin derogare de la alin. (1), întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sânt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă anual, până la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată.

Raportul menţionat se prezentă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 30 pct. 5 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992, pe întreaga perioadă de suspendare a activităţii, întreprinderea este scutită de prezentarea dărilor de seamă financiare şi fiscale, precum şi de plata taxelor şi impozitelor, cu excepţia impozitului pe bunurile imobiliare (dacă există astfel de bunuri), care se achită şi pentru care se prezintă dare de seamă. În acest caz, plăţile se achită din mijloacele întreprinderii imediat după expirarea termenului de suspendare.

Prin urmare, agenţii economici care nu şi-au suspendat activitatea, conform prevederilor art. 30 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, sînt obligaţi să prezinte raportul menţionat.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele