A fost prezentat proiectul noului Cod vamal al Republicii Moldova

380

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a Hotărârii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, prezintă pentru consultări publice proiectul de lege privind noul Cod vamal al Republicii Moldova.

Finalitățile urmărite prin adoptarea proiectului de lege prevăd îmbunătățirea, eficientizarea, sistematizarea legislaţiei vamale, precum și executarea angajamentelor asumate de Republica Moldova prin art. 201 din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, privind armonizarea legislației vamale la Regulamentul (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

Având în vedere deosebirile majore între Codul vamal în vigoare a Republicii Moldova și Codul vamal al Uniunii, precum și ținîndu-se cont de dispozițiile Legii nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, a fost constatată imposibilitatea operării modificărilor la Codul vamal în vigoare, dar și necesitatea dezvoltării și aprobării unui Cod vamal nou, fiind structurat și apropiat Codului vamal al Uniunii Europene. Dată fiind structura complexă a legislației vamale europene, la elaborarea codului național, autorii s-au condus și au inclus într-un singur proiect prevederile mai multor acte comunitare:
1) Regulamentul (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
2) Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii;
3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
4) Regulamentul (CE) nr.1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale;
5) Regulamentul (CEE, EURATOM) nr.1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor;
6) Regulamentul CE nr.608/2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1383/2003 al Consiliului.

Suplimentar, la elaborarea textului, s-a ținut cont de unele secțiuni ale Codului vamal în vigoare, în partea în care menținerea acestora se impune de specificul național.
Scopurile scontate prin elaborarea proiectului noului Codul vamal constau în:

  • Armonizarea cadrului legislativ național vamal la standardele europene ale legislației vamale;
  • Modernizarea sistemului de reglementare a legislației vamale și introducerea bazei legale pentru utilizarea tehnicilor și metodelor noi de control vamal;
  • Facilitarea comerțului prin implementarea procedurilor vamale simplificate și conform practicii statelor membre a Uniunii Europene;
  • Liberalizarea unor reguli de vămuire a mărfurilor trecute peste frontiera vamală;
  • Revizuirea conceptuală ale prevederilor ce se referă la sistemul facilităților la plata drepturilor de import, prin prisma oportunității acestora, precum și a impactului său asupra economiei naționale;
  • Unificarea mai multor prevederi legale, care actualmente se conțin în mai multe acte legislative și normative, fiind simplificată semnificativ legislația vamală națională.

Respectivul proiect poate fi examinat aici.

Data limită pentru comentarii este 30.11.2017.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele