A fost publicată Legea cu privire la actele normative

773

Astăzi, 12 ianuarie 2018 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 7-17 a fost publicată Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017.

Prezenta lege stabileşte categoriile şi ierarhia actelor normative, principiile și etapele legiferării, etapele şi regulile elaborării proiectelor actelor normative, cerinţele de bază faţă de structura şi conţinutul actului normativ, reguli privind intrarea în vigoare și abrogarea actului normativ, privind evidenţa şi sistematizarea actelor normative, procedeele tehnice aplicabile actelor normative, precum și reguli privind interpretarea, monitorizarea implementării prevederilor şi reexaminarea actului normativ.

Prezenta lege nu se aplică actelor juridice cu caracter individual și celor cu caracter exclusiv politic şi nici actelor care nu conţin norme de drept.

Legislaţia Republicii Moldova este constituită din următoarele acte normative:
a) Constituţia Republicii Moldova;
b) legile şi hotărîrile Parlamentului;
c) decretele Preşedintelui Republicii Moldova;
d) hotărîrile şi ordonanţele Guvernului;
e) actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate;
f) actele normative ale autorităţilor publice autonome;
g) actele normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special;
h) actele normative ale autorităților administrației publice locale.

Forţa juridică a actelor normative se stabileşte în funcţie de competenţa şi statutul autorităţii publice emitente, precum şi de categoria actului. Limitele de competenţă privind adoptarea, aprobarea sau emiterea actelor normative sînt stabilite de Constituţia Republicii Moldova, de Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern şi de alte acte normative.

Actul normativ cu forţă juridică superioară poate modifica sau abroga un act normativ cu forţă juridică inferioară al aceluiaşi emitent. În cazul modificării exprese a actului inferior, odificarea are aceeaşi forţă juridică ca şi actul modificat.

Actul normativ cu forţă juridică superioară poate modifica sau abroga un act normativ cu forţă juridică inferioară al aceluiaşi emitent. În cazul modificării exprese a actului inferior, modificarea are aceeaşi forţă juridică ca şi actul modificat.

În cazul în care între două acte normative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict de norme, se aplică prevederile ultimului act normativ adoptat, aprobat sau emis, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (4) din prezenta Lege.

Actul normativ este format din următoarele elemente constitutive:
a) denumire;
b) preambul;
c) clauza de adoptare, iar pentru proiectele cu sigla „UE” – şi clauza de armonizare;
d) dispoziţii generale;
e) dispoziţii de conţinut;
f) dispoziţii finale;
g) dispoziţii tranzitorii;
h) anexe;
i) formula de atestare a autenticității actului.

Dacă prezenta lege nu prevede altfel, structura proiectului actului normativ poate să nu conţină unul sau mai multe dintre elementele constitutive prevăzute la alin. (1) lit. b), f)–h).

Elementele constitutive ale actului normativ trebuie să asigure expunerea consecutivă, ordonată şi sistematizată a obiectului reglementării, precum şi interpretarea şi aplicarea corectă a actului normativ.

Actul normativ se aplică fără limită de timp dacă în textul acestuia nu este prevăzut altfel.

Actul normativ sau unele dispoziții ale acestuia pot avea aplicare temporară. În acest caz, în actul normativ se indică termenul de aplicare ori evenimentul la survenirea căruia actul normativ sau unele dispoziții îşi încetează acţiunea.

Actul normativ produce efecte doar cît este în vigoare şi, de regulă, nu poate fi retroactiv sau ultraactiv.

Au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancţiuni mai blînde.

Actele normative pot ultraactiva, în mod excepţional, dacă acest lucru este prevăzut expres de noul act normativ.

Acţiunea actului normativ încetează dacă:
a) actul este abrogat;
b) actul este declarat neconstituţional sau, după caz, ilegal prin hotărîre definitivă a instanţei competente;
c) termenul de aplicare a actului a expirat;
d) actul s-a consumat;
e) actul a devenit desuet.

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării, cu excepţia art. 22, art. 50 alin. (2) şi art. 58 alin. (6), care vor intra în vigoare după 12 luni de la data publicării acesteia.

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul:
a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
b) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege;
c) va aproba etapele de conectare a autorităţilor publice la Sistemul informaţional.

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) Legea nr. 780/2001 privind actele legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 36–38, art. 210), cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 208–210, art. 783), cu modificările şi completările ulterioare.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele