Modificările aferente TVA în 2018

772
Legislaţia TVA în 2018

Stimaţi cititori ai Portalului TaxExpert, în cele ce urmează găsiţi o sinteză a principalelor modificări operate la capitolul TVA ce au intrat în vigoare la început de 2018.

Noţiuni noi

  • Înlocuirea noţiunii „Livrări scutite de TVA” cu noţiunea „Livrări scutite de TVA fără drept de deducere
  • Înlocuirea noţiunii „Cota zero a TVA” cu noţiunea „Scutire de TVA cu drept de deducere
  • Înlocuirea noţiunii „Dreptul de trecere în cont” cu noţiunea „dreptul de deducere

Modificări în cote şi scutiri a TVA

A fost majorat procentul delimitării livrărilor de mărfuri şi servicii ce nu constituie obiect impozabil cu TVA efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor de la 0,2% până la 0,5% din venitul din vânzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare.

Totodată, pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obținut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective”.

Cota TVA în mărime de 8% se aplică şi pentru energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituţiilor publice, în vederea stimulării energiei autohtone.

A fost completată lista pozițiilor ce nu constituie obiect impozabil cu TVA cu un nou punct: valoarea no-minală a tichetelor de masă percepută de către operatori şi de către unitățile comerciale/de alimentație publică, cu excepţia valorii serviciilor prestate de către operatori unităților comerciale/de alimentaţie publică şi angajatorilor în condiţiile Legii nr. 166/2017.

S-a introdus scutirea de TVA fără drept de deducere la importul obiectelor de cult conform listei aprobate și modului stabilit de Guvern.

S-a introdus scutirea de TVA cu drept de deducere pentru combustibilul destinat aprovizionării în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti a navelor maritime implicate în transportul internaţional de mărfuri şi pasageri, indiferent de naţionalitatea navei sau de pavilionul acesteia. Anterior, scutirea era aplicabilă doar navelor maritime implicate în transportul internaţional de mărfuri şi pasageri sub pavilion strain.

Modificări la deducerea TVA

A fost anulat dreptul la trecerea în cont a sumei TVA, aferente cheltuielilor efectuate până la momentul înregistrării şi legate de procurarea mijloacelor fixe cu destinaţie de producţie în agricultură, de construcţia şi reconstrucţia obiectelor cu destinaţie de producţie în agricultură, de crearea şi întreţinerea plantaţiilor tinere, de creşterea tineretului animal şi întreţinerea cirezilor. Anularea s-a realizat în contextul în care subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii, fără existența unui prag minim.

A fost introdusă deducerea TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt utilizate pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere dacă mărimea raportului dintre livrările scutite de TVA fără drept de deducere și totalul livrărilor impozabile (fără TVA) şi al livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere este mai mică decât coeficientul de 0,05, nefiind aplicată prorată în acest sens.

Dreptul la deducerea TVA în cazul procurării de pe teritoriul ţării de la un furnizor inclus în lista contribuabililor obligaţi să utilizeze facturi fiscale electronice (e-factura) este permis doar dacă acesta dispune de factura fiscală electronică, eliberată de furnizor în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Dreptul la deducerea sumei TVA în baza facturii fiscale primite în perioada fiscală ulterioară celei în care a fost emisă se realizează de către cumpărător în perioada fiscală în care factura fiscală a fost primită, fără corectarea declaraților privind TVA pentru perioadele fiscale anterioare.

Dreptul la deducerea sumei TVA aferentă procurării valorilor materiale gajate în cazul în care debitorul gajist nu emite factura fiscală, se realizează în baza ordinul de plată privind achitarea valorii, inclusiv TVA pentru valorile materiale gajate.

Restituirea TVA

Articolul 101 alin. (3) din Codul fiscal a suferit modificări, astfel este acordat dreptul la restituirea TVA pentru exploataţiile de producţie a laptelui în cazul dacă suma TVA la valorile materiale şi la serviciile procurate depăşeşte suma TVA la livrările de lapte şi produse lactate.

A fost anulată condiția de achitare a procurărilor prin intermediul contului bancar la restituirea sumei TVA în cazul livrărilor care se scutesc de TVA cu drept de deducere precum și în cazul restituirii TVA la investiții (cheltuieli capitale).

La determinarea sumei TVA spre restituire, sumele TVA cu drept de deducere nu se vor exclude din calcul în dependență de faptul dacă sunt achitate prin intermediul contului bancar sau altfel.

Introducerea dreptului la restituirea TVA pentru partenerii din cadrul parteneriatului public-privat. În acest sens, parteneriat public-privat – contract de lungă durată, încheiat între partenerul public şi partenerul privat pentru desfăşurarea activităţilor de interes public, fondat pe capacităţile fiecărui partener de a repartiza corespunzător resursele, riscurile şi beneficiile.

Înregistrarea plătitorului TVA

A fost dublat pragului de înregistrare obligatorie în calitatea de contribuabil al TVA, de la 600 mii lei la 1,2 mil. lei.

A fost stabilită excepţia de la înregistrarea obligatorie în calitate de contribuabil al TVA a tuturor instituțiilor și autorităților publice, indiferent dacă acestea sunt finanțate de la bugetul public sau la autofinanțare.

Introducerea obligativității înregistrării în calitatea de contribuabil al TVA a instituţiilor medico-sanitare private în cazul în care acestea, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, au efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 1,2 milioane de lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil.

Introducerea normei privind netransmiterea statutului de contribuabil al TVA în cazul reorganizării agentului economic în instituție publică.

În momentul anulării înregistrării contribuabilului T.V.A., el se consideră ca subiect care a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri şi a mijloacelor fixe pentru care, la momentul procurării lor, T.V.A. a fost trecută în cont şi trebuie să achite datoria la T.V.A. pentru această livrare. Valoarea impozabilă a livrării respective se consideră valoarea ei de piaţă, iar pentru activele supuse uzurii – valoarea cea mai mare dintre valoarea contabilă şi valoarea de piaţă.

Alte aspect


În cazul livrării de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de arendă, locaţiune, uzufruct, leasing (financiar sau operaţional), data livrării se consideră data specificată în contract pentru efectuarea plăţii. În cazul încasării plăţii în avans, data livrării se consideră data încasării avansului.

În cazul în care mărfurile nu sînt expediate sau transportate, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul la care este efectuată livrarea.

Pentru mărfurile expediate sau transportate de cumpărător sau de o terţă persoană, locul livrării este considerat a fi locul aflării mărfurilor la momentul la care începe expedierea sau transportul mărfurilor către cumpărător, cu excepţia livrărilor pentru export.

Pentru mărfurile expediate sau transportate de furnizor, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia cumpărătorului (beneficiarului).

Locul livrării energiei electrice, a celei termice şi a gazului se consideră locul primirii lor.

Locul livrării serviciilor care nu au fost enumerate la art. 111 alin. (1)–(3) din Codul fiscal, se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa persoanei care prestează serviciile respective.

Subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Pentru livrările impozitate conform art. 104 lit. a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele