Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea legislaţiei fiscale

1398
Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei fiscale

Ce se subînţelege prin tragerea la răspundere pentru încălcarea fiscală?

Tragerea la răspundere pentru încălcarea fiscală înseamnă aplicarea de către Serviciul Fiscal de Stat, în condiţiile prevăzute de legislaţia fiscală, a unor sancţiuni faţă de persoanele care au săvârşit încălcări fiscale.

Care este temeiul tragerii la răspundere pentru încălcarea fiscală?

Temeiul tragerii la răspundere pentru încălcarea fiscală este însăşi încălcarea fiscală.

Ce reprezintă încălcarea fiscală?

Încălcarea fiscală este o acţiune sau inacţiune, exprimată prin neîndeplinire sau îndeplinire neadecvată a prevederilor legislaţiei fiscale, prin încălcare a drepturilor şi intereselor legitime ale participanţilor la raporturile fiscale.

Care sunt tipurile încălcării fiscale?

Încălcările fiscale sunt de 2 tipuri:
a) încălcare fiscală nesemnificativă;
b) încălcare fiscală semnificativă.

Se consideră nesemnificativă încălcarea fiscală dacă suma impozitului sau taxei constituie până la 100 de lei pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi până la 1000 de lei pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nedeclarării, declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei.

Se consideră semnificativă încălcarea fiscală care nu cade sub incidenţa noțiunii de încălcare nesemnificativă.

Care sunt persoanele pasibile de răspundere pentru încălcare fiscală?

Este tras la răspundere pentru încălcare fiscală:
a) contribuabilul persoană juridică a cărui persoană cu funcţie de răspundere a săvîrşit o încălcare fiscală;
b) contribuabilul persoană fizică, care nu practică activitate de întreprinzător, ce a săvîrşit o încălcare fiscală. În cazul în care acesta este lipsit de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrînsă, pentru încălcarea fiscală săvîrşită de el reprezentantul său legal (părinţii, înfietorii, tutorele, curatorul) poartă răspundere în funcţie de obiectul impozabil, de obligaţia fiscală şi de bunurile contribuabilului;
c) contribuabilul persoană fizică care practică activitate de întreprinzător ce a săvîrşit o încălcare fiscală sau a cărui persoană cu funcţie de răspundere a săvîrşit o încălcare fiscală.

Care este condiţia generală de tragere la răspundere pentru încălcarea fiscală?

Tragerea la răspundere pentru încălcare fiscală se face în temeiul legislaţiei fiscale în vigoare în timpul şi la locul săvîrşirii încălcării, cu excepţia situaţiilor cînd legea nouă prevede sancţiuni mai blînde, cu condiţia că încălcarea fiscală, prin caracterul ei, nu atrage după sine, în condiţiile legii, răspunderea penală.

Cum se aplică procedura de tragere la răspundere pentru încălcarea fiscală?

Procedura de tragere la răspundere pentru încălcarea fiscală se aplică în conformitate cu legislaţia în vigoare în timpul şi în locul examinării cazului de încălcare fiscală.

Care este scopul sancțiunii fiscale?

Sancţiunea fiscală este o măsură cu caracter punitiv şi se aplică pentru a se preveni săvîrşirea, de către delincvent sau de către alte persoane, a unor noi încălcări, pentru educarea lor în spiritul respectării legii.

Care este forma sancțiunii fiscale?

Pentru încălcarea fiscală poate fi aplicată sancţiunea fiscală sub formă de avertizare sau amendă. Avertizarea se aplică pentru încălcarea fiscală nesemnificativă.

Ce reprezintă amenda?

Amenda este o sancţiune fiscală care constă în obligarea persoanei ce a săvîrşit o încălcare fiscală de a plăti o sumă de bani. Amenda se aplică indiferent de faptul dacă au fost aplicate sau nu alte sancţiuni fiscale ori plătite impozite, taxe, majorări de întîrziere (penalităţi) calculate suplimentar la cele declarate sau nedeclarate.

Amenda reprezintă o parte a obligaţiei fiscale şi se percepe în modul stabilit pentru impunerea fiscală.

În ce cazuri sancțiunea fiscală nu se aplică?

Sancţiunea fiscală nu se aplică, în întregime sau parţial, iar în cazul în care a fost deja stabilită se anulează, în întregime sau parţial, dacă se prezintă dovezi ce confirmă legalitatea tuturor acţiunilor (inacţiunilor) sau a unor acţiuni (inacţiuni) considerate anterior ilegale. Veridicitatea şi autenticitatea dovezilor prezentate pot fi verificate de organul fiscal la sursă sau la alte persoane. Documentele prezentate cu încălcarea termenelor stabilite de organul fiscal sau după efectuarea controlului fiscal sînt verificate în mod obligatoriu.

Totodată, amenzile prevăzute la art. 260 alin.(1), (2) şi (3) din Codul fiscal nu se aplică în cazul în care nu apar obligaţii suplimentare privind impozite şi/sau taxe

De asemenea, impozitele, taxele şi majorările de întîrziere (penalităţile) nu se recalculează, sancţiunea fiscală nu se aplică în întregime sau, în cazul în care a fost deja stabilită, se anulează în întregime dacă contribuabilul a acţionat în conformitate cu soluţia fiscală individuală anticipată emisă în adresa sa potrivit Codului fiscal.

Care sunt regulile generale de aplicare a sancţiunii fiscale?

Sancţiunea fiscală se aplică în limitele stabilite de articolul respectiv din Codul fiscal, în strictă conformitate cu legislaţia fiscală.
Amenda se aplică în cazurile de încălcare fiscală semnificativă.

În cazul în care o persoană a săvîrşit două sau mai multe încălcări fiscale, sancţiunea fiscală se aplică pentru fiecare încălcare fiscală şi pentru fiecare perioadă fiscală în parte, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.188 alin.(2) din Codul fiscal.

În cazul în care contribuabilul descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine greşeli sau omisiuni şi prezintă darea de seamă corectată, precum şi în cazul în care contribuabilul nu are obligaţia prezentării dării de seamă, dar descoperă că au fost efectuate greşit calculul şi plata impozitelor şi taxelor, iar în urma acestora apar obligaţii fiscale suplimentare şi acestea sînt achitate până la anunţarea unui control fiscal, amenda nu se aplică.

Unde poate fi vizualizată lista sancțiunilor fiscale?

La compartimentul Util de pe portalul nostru pot fi accesate listele sancțiunilor fiscale, și anume:

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele