Care sunt aspectele de bază ale instituirii și activității posturilor fiscale?

503
Postul fiscal

Deseori din partea contribuabililor apare o varietate largă de întrebări şi neclarităţi legate de activitatea posturilor fiscale, la cele mai principale dintre acestea ne vom referi în continuare.

În baza căror prevederi legale şi de către cine se instituie postul fiscal?

Conform prevederilor art. 146 alin. (1) din Codul fiscal, postul fiscal se creează de Serviciul Fiscal de Stat în scopul prevenirii şi depistării cazurilor de încălcare fiscală, inclusiv a cazurilor de eschivare de la stingerea obligaţiilor fiscale, precum şi în scopul exercitării altor atribuţii de administrare fiscală.

De asemenea, în baza prevederilor art. 146 alin. (4) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat hotărăşte asupra instituirii posturilor fiscale, stabileşte tipul şi locul de amplasare, iar în cazul postului fiscal electronic – şi tehnologia de comunicare electronică, aprobă Regulamentul privind funcţionarea posturilor fiscale. În cazul creării de posturi fiscale în locuri publice proprietate publică, decizia se aduce la cunoştinţă organului executiv al administraţiei publice locale. În cazul creării de posturi fiscale pe teritoriul unui agent economic, acesta este obligat să asigure personalului lor accesul şi condiţiile necesare exercitării atribuţiilor, precum şi condiţiile tehnice de instalare a echipamentelor electronice de comunicare (în cazul instalării postului fiscal electronic).

Totodată, principiile generale de funcţionare a postului fiscal sunt redate în Regulamentul privind funcționarea posturilor fiscale, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 409 din 18.05.2015.

Ce tipuri de posturi fiscale există?

Potrivit prevederilor art. 146 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, posturile fiscale pot fi staţionare, mobile şi electronice.

Postul fiscal staţionar este amplasat într-un loc stabil şi special amenajat, unde îşi exercită atribuţiile.

Postul fiscal mobil, asigurat cu mijloace tehnice, inclusiv de transport, se deplasează, după caz, în raza teritoriului controlat. Postul fiscal electronic reprezintă o soluţie tehnico-informaţională de transmitere şi stocare în mod electronic a informaţiei care poate fi utilizată în mod direct sau indirect la determinarea obligaţiei fiscale.

Postul fiscal staţionar sau postul fiscal mobil este constituit din cel puţin un funcţionar fiscal şi, în funcţie de caz şi de modul de efectuare a controlului, din angajaţi ai organelor afacerilor interne sau ai altor organe.

Postul fiscal electronic este constituit din soluţia tehnico-informaţională de transmitere a informaţiei în formă electronică, folosind reţelele de comunicaţii, de la contribuabil către sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.

Care este durata minimă şi maximă de activitate a postului fiscal?

Este de menţionat că, prevederile legislaţiei în vigoare nu stabilesc un termen maxim sau minim de activitate a posturilor fiscale la contribuabili, Serviciul Fiscal stabileşte de sine stătător, pentru fiecare caz în parte, durata de activitate a postului fiscal, reieşind din scopul propus şi resursele umane disponibile.

Astfel, durata postului fiscal poate fi o săptămână, o lună, un an sau chiar mai mult. În practică posturile fiscale se instituie pe o perioadă de la o lună şi mai mult.

Care este scopul activităţii postului fiscal?

Conform prevederilor art. 146 alin. (1) din Codul fiscal, postul fiscal se creează de Serviciul Fiscal de Stat în scopul prevenirii şi depistării cazurilor de încălcare fiscală, inclusiv a cazurilor de eschivare de la stingerea obligaţiilor fiscale, precum şi în scopul exercitării altor atribuţii de administrare fiscală.

Prin urmare, postul fiscal reprezintă un mijloc de intervenție a organului fiscal asupra întăririi disciplinei financiare, sporirii veniturilor în buget, intensificării luptei cu încălcarea legislației și contracararea evaziunilor fiscale, precum și a controlului riguros asupra tranzacțiilor efectuate de către persoanele fizice și juridice.

Contribuabilul nu este de acord cu activitatea postului fiscal, considerând că organul fiscal nu are motive întemeiate de instituire a postului fiscal, şi intenţionează să conteste postul fiscal respectiv. Este în drept contribuabilul să conteste postul fiscal?

Unul din drepturile de care beneficiază contribuabilii în raporturile cu Serviciul Fiscal de Stat, potrivit art. 8 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, este contestarea, în modul stabilit de legislaţie, a deciziilor, acţiunilor sau inacţiunilor organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora.

Astfel, chiar dacă legislaţia în vigoare nu stabilește careva interdicţii de instituire a posturilor fiscale şi Serviciul Fiscal de Stat este în drept de a institui oricărui contribuabil post fiscal, cu scopul prevenirii şi depistării cazurilor de încălcare fiscală sau în scopul exercitării unor atribuţii de administrare fiscală, contribuabilul este în drept să conteste această acţiune a Serviciului Fiscal de Stat.

Care sunt metodele de estimare a veniturilor din vânzări ale contribuabilului, constatate în rezultatul activităţii posturilor fiscale?

În conformitate cu prevederile art. 225 alin. (1) din Codul fiscal, metodele şi sursele indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale se folosesc şi în cadrul controalelor fiscale, ca urmare a instituirii posturilor fiscale în conformitate cu art. 146 din Codul fiscal.

În temeiul prevederilor art. 2251 alin. (1) din Codul fiscal, drept bază pentru estimarea veniturilor din vânzări (prestări servicii) servesc livrările zilnice de mărfuri şi servicii.

Pentru aplicarea prevederilor din prezentul alineat este necesară respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) posturile fiscale au fost instituite cel puţin de două ori pe parcursul perioadei fiscale;
b) perioadele de funcţionare ale posturilor fiscale sînt de cel puţin 30 de zile calendaristice, iar diferenţa dintre perioadele de activitate este de cel puţin 60 de zile calendaristice;
c) livrările de mărfuri şi servicii în medie pe zi până la şi între perioadele de funcţionare a posturilor fiscale sânt mai mici de 70% faţă de livrările medii pe zi înregistrate în perioadele de funcţionare a posturilor fiscale.

Conform prevederilor art. 2251 alin. (2) din Codul fiscal, estimarea veniturilor din vânzări se efectuează, avînd ca bază livrările zilnice de mărfuri şi servicii înregistrate pe perioada funcţionării posturilor fiscale, pentru perioada de la începutul perioadei fiscale pînă la instituirea primului post fiscal şi între perioadele de funcţionare a posturilor fiscale, pentru lunile în care media zilnică a livrărilor înregistrate în evidenţa agentului economic este mai mică de 70% din media zilnică a livrărilor înregistrate în perioadele de funcţionare a posturilor fiscale.

După finalizarea celui de al doilea post fiscal, rezultatele obţinute în cadrul posturilor fiscale se examinează minuţios, în vedere aprecierii temeiului de estimare a venitului din vânzări (prestări de servicii), şi în cazul în care rezultatele examinării informaţiei respective se conformează condiţiilor stipulate în art. 225 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal se va iniţia un control fiscal, în scopul estimării obligaţiunilor fiscale ale contribuabilului.

În cadrul controlului fiscal se va supune verificării corectitudinea calculării taxei pe valoarea adăugată, reieşind din veniturile din vânzări (prestări de servicii) estimate conform modului prezentat mai sus, precum şi corectitudinea aprecierii şi declarării venitului impozabil.

În actul de control se va menţiona pentru care perioade fiscale, în conformitate cu prevederile art. 225 alin. (3) – (5) din Codul fiscal, se estimează venitul din vânzări al contribuabilului şi care este valoarea acestuia, pentru fiecare perioadă fiscală în parte.

Datele constatate referitor la venitul estimat se vor utiliza corespunzător şi la determinarea venitului impozabil, inclusiv luându-se în calcul şi alte încălcări ale prevederilor legislaţiei în vigoare, stabilite în rezultatul controlului fiscal.

În cazul în care controlul fiscal se va efectua anterior prezentării de către contribuabil a Declaraţiei privind impozitul pe venit, în actul de control se va menţiona propunerea de operare a modificărilor corespunzătoare de către contribuabil, iar acceptarea de către contribuabil a propunerilor menţionate în actul de control se vor verifica ulterior depunerii Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele